Informujemy, że na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Jeśli chcą Państwo zmienić tę opcję, należy zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w Państwa komputerze. Rozumiem komunikat.

Kliknij tu aby zamknąć powiadomienie.

ARCHIWUM DZIAŁU: Radzimy - pomagamy

Fundusz alimentacyjny

dodane 08.08.2013
  Ustawodawca stawia sobie za cel wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów. Temu celowi służy fundusz alimentacyjny, który finansowany jest ze środków budżetu państwa.   W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona – obywatel polski lub w określonych sytuacjach również cudzoziemiec, może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta gminy swego zamieszkania wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Do wniosku załączyć należy zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o jego bezskuteczności, zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. Wójt, burmistrz lub prezydent powinien zwrócić się do swego odpowiednika w miejscu zamieszkania dłużnika o wszczęcie wobec niego działań. Po otrzymaniu takiego wniosku organ przeprowadza wywiad alimentacyjny w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, a następnie odbiera od niego oświadczenie majątkowe oraz informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Dłużnik alimentacyjny złożyć powinien stosowne oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.   Organ przekazuje następnie te informacje komornikowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne. Jeśli dłużnik uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu lub odmawia złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej, bądź odmawia zarejestrowania się jako bezrobotny lub nie podejmuje zaproponowanej mu pracy, wszczyna się postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Konsekwencją takiego statusu jest to, że właściwy wójt, burmistrz lub prezydent mogą zwrócić się do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Możliwość ta traktowana jest jako dolegliwa sankcja, która w swym założeniu ma skłonić zobowiązanego do regulowania swoich zobowiązań alimentacyjnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia przez nią 25 roku życia, natomiast w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.   Świadczenia przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł, przy czym wypłacane są w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej, bądź też zawarła związek małżeński.   Postępowanie w sprawie wypłaty świadczeń prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent właściwy dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.   Paulina Jaciuk, aplikantka radcowska

Zagraniczny rozwód uznany w Polsce

dodane 08.08.2013
  Od wielu lat jestem mieszkanką Norwegii, wyjechałam tam na stałe. W roku 2001 rozwiodłam się i chciałabym złożyć w Polsce wniosek o uznanie wyroku rozwodowego. Jak wygląda taka procedura i co powinnam zrobić?   Emilia z Sosnowca   Ekspert radzi   W obecnie obowiązującym stanie prawnym, nie ma potrzeby przeprowadzania postępowania delibacyjnego, tj. postępowania, którego celem jest uznanie w Polsce zagranicznego orzeczenia sądowego, jednakże każda osoba mająca w tym interes prawny, może wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie, że określone orzeczenie sądu państwa obcego podlega lub nie podlega uznaniu w Polsce. Konieczne będzie tu poświadczenie tłumaczenia, bądź sporządzenie tłumaczenia uwierzytelnionego wyroku rozwodowego przez tłumacza przysięgłego.   W związku z tym, że obecnie na stałe zamieszkuje Pani w Norwegii, sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny  Rejestrowy. Pani były mąż będzie uczestnikiem postępowania. Do wniosku powinna Pani dołączyć dokumenty, które potwierdzają orzeczenie rozwodowe, tj. odpis wyroku rozwodowego wydanego za granicą wraz z klauzulą stwierdzającą prawomocność tego wyroku, potwierdzony przez polski konsulat za granicą wraz z 3 kopiami tego dokumentu.   Wniosek może Pani złożyć osobiście na dziennik podawczy sądu albo wysłać listem poleconym z potwierdzeniem nadania. Od pozwu zostanie pobrana opłata w wysokości 300 zł, ale jeśli nie posiada Pani dochodów pozwalających na pokrycie kosztów sądowych, może Pani również złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów. Prawomocne postanowienie o uznaniu wyroku rozwodowego zagranicznego sądu jest podstawą do dokonania zmian w księgach stanu cywilnego. Niestety, tego typu sprawy nie są rozstrzygane błyskawicznie i musi Pani liczyć się z terminem około 6-cio miesięcznym.   Agnieszka Rupniewska, prawnik   P.S. Czekam na kolejne pytania nurtujące czytelników Wiadomości Zagłębia.

Urlop na żądanie – decyduje pracownik czy pracodawca?

dodane 06.08.2013
  Z przyczyn osobistych nie mogę pojawić się w pracy przez dwa następujące po sobie dni robocze. W związku z tym wysłałam drogą elektroniczną wiadomość do mojego pracodawcy. Niestety, nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Czy możliwość wykorzystania urlopu na żądanie jest zależna od decyzji pracodawcy? Czy mogę traktować milczenie ze strony pracodawcy jako dorozumianą zgodę na udzielenie mi urlopu w tej właśnie formie?   Anna z Będzina   Ekspert radzi   Odwołując się do Kodeksu pracy pragnę zauważyć, że pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Wydaje się, że celem ustawodawcy było, aby to właśnie pracownik mógł wykorzystać te dni urlopu wedle własnego uznania. Trudno byłoby założyć, że tego typu urlop jest udzielany przez pracodawcę, skoro pracownik może zgłosić żądanie wykorzystania tegoż urlopu w dniu jego rozpoczęcia. Rozsądnie byłoby, gdyby obie strony – zarówno pracownik, jak i pracodawca – współpracowali ze sobą. Wynika to z faktu, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o korzystaniu z tego urlopu przed jego rozpoczęciem. Istotne jest także to, że pracownik powinien wystrzegać się nadużywania prawa do korzystania z tego urlopu i stwarzania, nawet potencjalnego, zagrożenia dla istotnych interesów pracodawcy, ponieważ pracodawca mógłby zastosować wobec pracownika sankcje przewidziane z tego tytułu prawem pracy.   Agnieszka Rupniewska, prawnik   P.S. Czekam na kolejne pytania nurtujące czytelników Wiadomości Zagłębia.

Prawo do instalacji licznika przedpłatowego

dodane 06.08.2013
  Pytanie czytelnika:   Staram się o zainstalowanie licznika energii elektrycznej typu prepaid do garażu w nowo wybudowanym budynku. Rozwiązanie takie jest dla mnie najlepsze ponieważ jest to garaż i zamierzam zużywać energię elektryczną w zależności od doładowania. Niestety, firma będąca głównym operatorem energii na naszym rynku po złożeniu przeze mnie podania odmawia instalacji takiego licznika. Po wielu kontaktach z firmą sprawa nadal pozostaje nierozwiązana. Jedyna sugestia, jaką otrzymałem, to najlepiej zainstalować zwykły licznik, następnie nie płacić, a po odcięciu i zapłaceniu kary starać się o licznik przedpłatowy.   Moje pytanie brzmi następująco: czy firma może odmówić klientowi sposobu płatności za energię (wybór licznika przedpłatowego)? Czy jest to zgodne z prawem pomimo tego, iż firma ogłasza na swoich stronach internetowych, że dba o każdego klienta pozwalając mu wybrać jak najlepszą ofertę dla niego?   Radzi Adrianna Peć, miejski rzecznik praw konsumenta w Sosnowcu:   Kwestia dotycząca  instalacji  przedpłatowego licznika  została  uregulowana w art. 6a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Przepisy  te  przewidują możliwość zainstalowania przedpłatowego  układu pomiarowo-rozliczeniowego Kiedy przedsiębiorstwo energetyczne może zainstalować licznik przedpłatowy? Kiedy odbiorca co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlekał z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, energię elektryczną, ciepło lub inne świadczone usługi przez okres co najmniej jednego miesiąca. Kolejna możliwość związana jest z sytuacja, gdy odbiorca nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego są dostarczane paliwa gazowe, energia elektryczna lub ciepło bądź użytkuje nieruchomość, obiekt lub lokal w sposób uniemożliwiający cykliczne sprawdzanie stanu układu pomiarowo-rozliczeniowego.   Z przepisów wynika zatem, że ustawodawca dał przedsiębiorstwu możliwość  instalacji układu przedpłatowego w ściśle określonych przypadkach i tylko jeśli spełnione zostaną  wskazane w ustawie przesłanki. Oznacza to uprawnienie przedsiębiorstwa energetycznego, a nie jego obowiązek.

Zmiany w przepisach o upadłości konsumenckiej

dodane 06.08.2013
  Kontynuując tematykę upadłości konsumenckiej rozpoczętą w ubiegłym tygodniu, warto wskazać wady, jakie obecnie obowiązująca regulacja niewątpliwie posiada, i nad których poprawą pracują w tej chwili eksperci z zespołu ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego przy Ministerstwie Sprawiedliwości.   Przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej obowiązują w Polsce od 2009 roku, jednak od tego czasu odnotowano jedynie kilkadziesiąt przypadków ogłoszenia upadłości konsumenckiej na ponad 2 tys. złożonych wniosków w skali całego kraju. Wpływ na taką sytuację mają zbyt rygorystyczne przepisy, które stawiają wygórowane wymagania osobom wnioskującym o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Problem ten został dostrzeżony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które planuje zmienić dotychczasowe regulacje w sposób umożliwiający uproszczone, tańsze i powszechniejsze korzystanie z omawianej instytucji przez dłużników indywidualnych.   Jedną z najistotniejszych zmian będzie z pewnością możliwość zawarcia porozumienia z wierzycielami. Obecnie takie rozwiązanie możliwe jest wyłącznie w przypadku ogłaszania upadłości przez przedsiębiorcę. W obowiązującym stanie prawnym, dłużnik indywidualny, który decyduje się na złożenie wniosku o upadłość musi liczyć się z tym, że oddaje w stan upadłości cały swój majątek. Po wprowadzeniu zmian, dłużnik będzie miał możliwość zawarcia układu z wierzycielem, polegającego na tym, że za zgodą wierzyciela, dłużnik będzie mógł wyłączyć spod egzekucji swoje mieszkanie lub porozumieć się z wierzycielem w taki sposób, iż niezależnie od wielkości zadłużenia, z sumy uzyskanej ze sprzedaży mieszkania (które jednak weszło w skład masy upadłościowej) wydzielona zostanie kwota na zakup mniejszego i tańszego mieszkania dla dłużnika. Oczywiście aby w chwili składania wniosku mieć pewność zachowania mieszkania dla siebie, należy wcześniej skontaktować się z wierzycielem.   Wprowadzone zmiany pozwolą także na ogłaszanie upadłości osoby fizycznej większemu gronu dłużników. Dotychczas bowiem, jak już wspomniano w ubiegłym tygodniu, jednym z wymogów złożenia omawianego wniosku było istnienie zadłużenia u co najmniej dwóch wierzycieli. Teraz wystarczy, że dłużnik będzie miał jednego wierzyciela. Ponadto dotychczasowe regulacje zabraniały składania wniosków o upadłość osobom, które popadły w tzw. spiralę długów, czyli zaciągały kolejne zobowiązania na spłatę poprzednich, co w rzeczywistości doprowadzało do większego zadłużania się. Nowa regulacja przyznaje możliwość zgłoszenia upadłości przez każdego konsumenta, pod warunkiem, że stworzone lub powiększone przez niego zadłużenie nie było wynikiem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Ustawodawca rezygnuje także z przepisów wyłączających możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez osoby, które rozwiązały umowę za porozumieniem stron.   Wprowadzone zmiany mają również na celu zmniejszenie kosztów postępowania w sprawie upadłości osób fizycznych. Przewiduje się także, że koszty te mógłby tymczasowo pokrywać Skarb Państwa, a w wyjątkowych sytuacjach mogą zostać nawet umorzone.   Upadłość osób fizycznych jest instytucją wysoce rozwiniętą w cywilizowanych krajach europejskich. W Polsce funkcjonuje ona zaledwie kilka lat, a jej efekty nie spełniają oczekiwań jakie stawiano podczas wprowadzania poprzednich regulacji. Wprowadzane zmiany są konieczne, aby usprawnić funkcjonowanie upadłości osób fizycznych tak, by efektywnością mogła się chociaż zbliżyć do tych instytucji funkcjonujących w innych krajach, co niewątpliwie będzie korzyścią zarówno dla dłużników jak i wierzycieli.   Adrian Nowak, prawnik

Upadłość konsumencka

dodane 05.08.2013
  Określenie „upadłość konsumencka” jest określeniem potocznym, gdyż w przepisach prawa instytucja ta występuje jako postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.   Po pierwsze należy stwierdzić, że przy obecnym stanie prawnym ogłoszenie upadłości osoby fizycznej jest rzeczą bardzo trudną. Przez pewien okres znikomemu procentowi osób składających wnioski udało się zakończyć postępowanie pozytywnie. Ponadto postępowanie to jest kosztowne, wobec czego nie każdy dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, aby orzeczono względem niego upadłość.   Przechodząc do procedury należy przede wszystkim wskazać krąg osób uprawnionych do bycia „upadłym”. Zgodnie z ustawą prawo upadłościowe i naprawcze wniosek o ogłoszenie upadłości zgłosić może tylko dłużnik. Dłużnikiem tym może być: osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszących ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, akcjonariusze spółki akcyjnej, a także osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, jeżeli obok tego gospodarstwa nie prowadzą innego przedsiębiorstwa. Ważne do podkreślenia jest, iż w sytuacji jeśli małżonkowie posiadają majątek wspólny to nie mogą oni wspólnie złożyć takiego wniosku. Wniosek składa się indywidualnie.   Początkowo złożony wniosek podlega weryfikacji przez sąd poprzez zasięgnięcie informacji na temat wnioskodawcy w urzędzie skarbowym czy w krajowym rejestrze sądowym. Sąd oddali wniosek o upadłość, jeżeli w stosunku do dłużnika w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości między innymi: prowadzono postępowanie upadłościowe lub inne, w którym umorzono część lub całość jego zobowiązań, zawarto układ.   Sąd może ogłosić upadłość konsumenta w przypadku uznania, iż powstanie jego niewypłacalności nastąpiło wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności. Zgodnie z czym dłużnik zaciągając kolejne zobowiązanie będąc już niewypłacalnym nie ma szans na ogłoszenie przez sąd upadłości. Tak samo interpretowana będzie sytuacja, kiedy z dłużnikiem zostanie rozwiązana umowa o pracę z przyczyn leżących po jego stronie lub za jego zgodą. Wydaje się, że poza wskazanymi przesłankami z niewypłacalnością dłużnika musi wiązać się, także niewykonalność bieżących zobowiązań pieniężnych i w praktyce zwykło się przyjmować, iż dłużnik powinien mieć więcej niż jednego wierzyciela.   Kolejną istotną przesłanką warunkującą oddalenie wniosku o upadłość przez sąd jest niewątpliwie kwestia dotycząca majątku upadłego, a konkretniej jego braku, gdyż wówczas nie będzie możliwe zaspokojenie wierzycieli. Po drugie wniosek zostanie oddalony, jeśli majątek dłużnika (w znamienitych przypadkach chodzić będzie o nieruchomość) obciążony jest hipoteką czy zastawem, a część wolna od obciążeń nie spowoduje zaspokojenia wierzycieli. Sąd może umorzyć ponadto prowadzone przez siebie postępowanie, gdy konsument nie wskaże i nie wyda syndykowi całego majątku lub nie przedłoży niezbędnych dokumentów.   Prawidłowo sporządzony wniosek (najlepiej w takim wypadku skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika) należy wnieść do sądu rejonowego wydziału gospodarczego do spraw upadłościowych i naprawczych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Ogłoszenie upadłości skutkuje wyznaczeniem sędziego-komisarza, który nadzorował będzie całe postępowanie oraz syndyka. Jego zadanie polega na ustaleniu masy upadłości, czyli majątku upadłego jaki może zostać sprzedany, aby zaspokoić wierzycieli.   Po sprzedaży majątku, pozostałe niezaspokojone wierzytelności w tym trybie zostają umorzone i to w zasadzie jedyny plus. Zła wiadomość jest taka, że świadczenia okresowe czy zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości nie zostają umorzone. Upadły traci w praktyce możliwość dysponowania swoim majątkiem, dlatego decydując się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości powinniśmy to bardzo szczegółowo przemyśleć.   Patryk Żmija, prawnik

Szkolenia BHP

dodane 31.07.2013

Powrót do nazwiska byłego małżonka

dodane 31.07.2013
  Moja była małżonka wyszła powtórnie za mąż i zdecydowała, że przyjmie nazwisko drugiego, a zarazem obecnego, męża. Małżeństwo im się nie układa i starają się o rozwód. Z tego, co dowiedziałem się pocztą pantoflową, moja była żona wróciła do mojego nazwiska. Nie zgadzam się z taką sytuacją i chciałbym to wyrazić formalnie. Czy powrót do mojego nazwiska, przed rozwodem z obecnym mężem, jest zgodny z prawem?   Eligiusz z Sosnowca   Ekspert radzi   Jedną z podstaw prawnych dotyczących zmiany nazwiska jest art.59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, małżonek może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Nie jest to jednak jedyna podstawa uprawniająca do ubiegania się o zmianę nazwiska, gdyż taką możliwość daje równocześnie ustawa o zmianie imienia i nazwiska.   Artykuł 4 ust. 1 tej ustawy stanowi, że zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany: 1.imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka, 2.na imię lub nazwisko używane, 3.na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione, 4.na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.   Warto jednak pamiętać, że w nomenklaturze prawniczej, zwrot „w szczególności” oznacz, że lista wymienionych powodów nie jest enumeratywna, czyli nie jest katalogiem zamkniętym. W praktyce oznacza to tyle, że Pańska była żona miała prawo powrócić do poprzedniego nazwiska z ważnej przyczyny, na przykład zła sytuacja w obecnym małżeństwie.   W związku z tym, że nie jest Pan stroną w sprawie zmiany nazwiska byłej żony, nie ma Pan możliwości zaskarżenia decyzji zapadłych w przedmiotowym postępowaniu.   Agnieszka Rupniewska, prawnik   P.S. Czekam na kolejne pytania nurtujące czytelników Wiadomości Zagłębia.

Ponad stu kamerzystów czeka na Was

dodane 31.07.2013
MATERIAŁY PROMOCYJNE     Pięciu? A może dziesięciu? Ilu kamerzystów działa w Twoim mieście? Jednego znasz ze ślubu siostry, baner drugiego widzisz codziennie idąc do pracy, trzeci reklamował się ostatnio w regionalnej gazecie. I tyle. Prawda jest taka, że mieszkańcy Sosnowca planujący ślub mogą wybierać spośród 60 fachowców zajmujących się kręceniem uroczystości! Kolejnych 30 znajdziemy w Będzinie, a 40 w Dąbrowie Górniczej.   Jak ich wszystkich odnaleźć? Najlepiej za pomocą portalu www.filmy-wesele.pl. Obecnie znajduje się tu niemal 500 pozycji kamerzystów z całej Polski. Każdy z nich posiada własny profil, na którym prezentuje swoje filmy i zamieszcza dokładny opis oferty. Co więcej, na profilach wielu z nich znajdziemy opinie osób, które już korzystały z ich usług, a to istna skarbnica wiedzy.   Zaletą serwisu jest możliwość selekcji według różnych kryteriów. Możemy np. wpisać interesujące nas miasto. W ten sposób dla Sosnowca wyskoczy nam 60 pozycji www.filmy-wesele.pl/Sosnowiec, których ceny wahają się od 1000 – 7000 zł. Niektórzy w podanej przez siebie kwocie gwarantują dwie osoby obsługujące wesele, inni obiecują kilka płyt, jeszcze inni gotowy teledysk ślubny w dniu wesela!   Oczywiście niewykluczone, że obietnice żadnego z nich nas nie przekonają, podobnie, jak zamieszczone przez nich przykładowe filmiki. Wtedy nic nie stoi na przeszkodzie aby nieco poszerzyć swoje poszukiwania i do wyszukiwarki wpisać „Będzin”. W ten sposób otrzymamy kolejnych 31 pozycji (http://www.filmy-wesele.pl/Bedzin). Jeśli posegregujemy je wg cen zobaczymy, że najtańsza z nich kosztuje tysiąc złotych, najdroższa 4900.   Jeżeli wciąż nie jesteśmy zdecydowani zaglądnijmy do pobliskiej Dąbrowy Górniczej (www.filmy-wesele.pl/Dabrowa-Gornicza). Wśród 40 pozycji znajdziemy zarówno kobiety, jak i mężczyzn fotografów. Możemy za pomocą specjalnego filtra na stronie ułożyć ich (bez względu na płeć) wg ocen nowożeńców. Dla wielu osób bowiem to najważniejsze kryterium przy wyborze kamerzysty na własny ślub. W ten sposób dowiadujemy się, czy klienci danego fachowca są zadowoleni z jego usług, czy nie kłamie pisząc w ofercie więcej niż potem jest w stanie zagwarantować, czy dostarcza gotowy materiał na czas, id.   Swoje poszukiwania możemy oczywiście poszerzać o kolejne sąsiednie miasta, pamiętając jednak, że wielu video-fachowców dojeżdża za darmo tylko do 30 km. Jeśli więc wybierzemy kogoś np. z Krakowa, możemy już być zobowiązani zapłacić mu za te kilkadziesiąt „nadłożonych” kilometrów.   Marta Polak  
Wróć

Alert

 

Jesteś świadkiem ważnego wydarzenia?
Urzędnicza bezmyślność dobrowadza Cię do szału?
Wiesz o czymś, co może zainteresować media?

 

Napisz do "Wiadomości Zagłębia": redakcja@wiadomoscizaglebia.pl

KONKURSY

 

 

PRACA

 

 

 

 

Adres redakcji:

"Wiadomości Zagłębia"
ul. Kilińskiego 43

41-200 Sosnowiec

e-mail: redakcja@wiadomoscizaglebia.pl