Informujemy, że na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Jeśli chcą Państwo zmienić tę opcję, należy zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w Państwa komputerze. Rozumiem komunikat.

Kliknij tu aby zamknąć powiadomienie.

ARCHIWUM DZIAŁU: Radzimy - pomagamy

Nie do końca „wolnoć Tomku w swoim domku”

dodane 05.12.2013
Prawo własności spełnia ważną rolę w życiu człowieka, dlatego też podlega szczególnej ochronie. Warto na nie zwrócić uwagę podczas jego codziennego wykonywania we własnym mieszkaniu, tudzież domu. Sytuacja idealna: właściciel korzysta z owego prawa w przypadku własności lokalu (zwłaszcza w budynkach wielomieszkaniowych) oraz własności nieruchomości w spokojny i bezproblemowy sposób. Co jednak począć w przypadku, gdy ma się uciążliwego sąsiada? Rozważania należy rozpocząć od stwierdzenia, iż polskie prawo cywilne bardzo szeroko ujmuje uprawnienia właściciela i ogranicza go jedynie w nielicznych przypadkach. Nie oznacza to, że na swojej nieruchomości możemy robić wszystko co chcemy. Nie zapominajmy bowiem o tym, iż zawsze nasze działania rodzą określone skutki, działając więc w naszym „domu” oddziałujemy także na nieruchomości sąsiednie. Kolokwialnie ujmując to zagadnienie, A. Fredro napisał „wolnoć Tomku w swoim domku”, jednak prawo cywilne wyznacza granice tej swobody. Na tle ochrony prawa własności zarysowują się dwie sytuacje, gdy prawo właściciela zostaje naruszone. Pierwszą z nich jest fizyczne wtargnięcie lub zagarnięcie cudzej rzeczy. Drugą, a zarazem występującą najczęściej, jest pośrednie oddziaływanie na nieruchomości sąsiednie, które może być uciążliwe dla ich właścicieli. Tę problematykę reguluje tak zwane prawo sąsiedzkie, które obejmuje nie tylko bezpośrednio przylegające do siebie lokale, ale dotyczy także nieruchomości zlokalizowanych w pewnej odległości od siebie (inną odległość należy przyjmować w środowisku wiejskim, inną z kolei w mieście). Całkowicie zakazane jest fizyczne oddziaływanie na nieruchomość sąsiednią. Są to tzw. immisje bezpośrednie. Przykładowo, w trakcie budowy doszło do nieprawidłowego zainstalowania rynien dachowych, z których woda spływa na budynek sąsiada powodując przeciekanie dachu, co pociąga za sobą powstawanie kolejnych szkód. W takiej sytuacji sąsiad uprawniony jest do wystąpienia do sądu z tzw. powództwem negatoryjnym, w którego treści zawarte jest żądanie do zaprzestania naruszeń oraz o przywrócenie stanu zgodnego z prawem (art. 222 § 2 Kodeksu Cywilnego). Drugi typ naruszeń stanowią immisje pośrednie. Polegają one na negatywnym oddziaływaniu z jednego gruntu (w jego granicach) na nieruchomości sąsiednie. Co do zasady są one dopuszczalne, jednakże tylko w granicach przeciętnej miary. To subiektywne określenie, musi być dostosowane do konkretnych okoliczności. Różna będzie przeciętna miara na obszarze gruntów rolnych oraz w lokalach usytuowanych w budynku mieszkalnym. Takimi immisjami będzie m.in. wytwarzanie zapachów, wibracji, wstrząsów, gazów, ciepła, pyłu, promieniowania elektromagnetycznego, trujących chemikaliów, głośne słuchanie muzyki, a także zakłócanie odbioru telewizji, radia, innych fal radiowych, w tym fal telefonii komórkowej. Dozwolone jest także żądanie zaniechania przygotowań, które dopiero po zrealizowaniu odpowiednich robót doprowadzą do wytwarzania immisji. Jednym ze sposobów ochrony a nawet „walki” jest wezwanie funkcjonariuszy policji, głównie w sytuacji, kiedy zgodnie z art. 51 Kodeksu Wykroczeń ktoś krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny. Sankcją dla naruszającego jest kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Natomiast głównym środkiem cywilnej ochrony przed immisjami pośrednimi jest, podobnie jak powyżej, powództwo negatoryjne, czyli żądanie zaprzestania naruszeń i przywrócenie stanu sprzed naruszenia. Możliwe jest także dochodzenie przyznania przez sąd stosownego odszkodowania, jeżeli naruszenia spowodowały szkodę, jednak wymaga to wykazania winy naruszającego. Zakazane są także immisje, które wywołują uczucie dyskomfortu psychicznego czy poczucia zagrożenia. Do takich ingerencji należą m.in. hodowanie agresywnej rasy psów przy jednoczesnym utrzymywaniu słabego ogrodzenia posesji lub urządzanie libacji alkoholowych. Immisje takie naruszają dobra osobiste, znajdujące się pod ochroną przepisów Kodeksu cywilnego. Możliwe jest żądanie zadośćuczynienia za doznaną w tej postaci krzywdę. Podsumowując, nie trzeba znosić wszelkich naruszeń, które utrudniają korzystanie z naszej nieruchomości, lub czynią takie korzystanie uciążliwym. Istnieją skuteczne sposoby zmierzające do zaprzestania dalszych naruszeń, a w niektórych przypadkach także otrzymania odszkodowania za powstałą szkodę.   Piotr Piotrowski

Darmowe udostępnienie mieszkania

dodane 25.11.2013
Mój brat chciałby udostępnić za darmo swoje mieszkanie swoim znajomym. Czy w związku z tymi planami powinien zawrzeć ze znajmymi umowę użyczenia lokalu mieszkalnego? Czy taka umowa powinna zostać zgłoszona do urzędu skarbowego? Czy nowi lokatorzy powinni zostać zameldowani w mieszkaniu, o którym mowa? Danuta z Sosnowca   Ekspert radzi Artykuł 710 Kodeksu cywilnego stanowi, że przez umowę użyczenia należy rozumieć umowę, na podstawie której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Cechą charakterystyczną dla umowy użyczenia jest nieodpłatność. Wynika z tego, że w przytoczonej sytuacji biorący w użyczenie nie musiałby opłacać czynszu, a jedynie ponosiłby zwykłe koszty utrzymania.   Użyczenie można zatem określić jako umowę jednostronnie zobowiązującą, ze względu na to, że obowiązku użyczającego i biorącego w użyczenie nie pokrywają się. Biorący w użyczenie zobowiązany jest jedynie do utrzymania rzeczy w odpowiednim stanie, ale nie może przy tym oddać rzeczy innej osobie bez zgody użyczającego.   Strony zawierające taką umowę nie są zobopwiązane do zachowania szczególnej formy, więc mogą zawrzeć nawet umowę ustną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba użyczająca nie ma obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast osoba biorąca rzecz w używanie jest takim obowiązkiem obarczona. Co prawda użyczenie lokalu mieszkalnego w omawianej sytuacji będzie miało charakter nieodpłatnego świadczenia, ale zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, przychodem jest wartość świadczeń otrzymanych w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Ze względu na to biorący w użyczenie powinien ustalić przchód z tytułu użyczenia mieszkania.   Jeśli chodzi o obowiązek meldunkowy, to zasadniczo osoby, które zamieszkuja w użyczonym mieszkaniu podlegają temu obowiązkowi. Agnieszka Rupniewska, prawnik P.S. Pozdrawiam i czekam na kolejne pytania nurtujące czytelników Wiadomości Zagłębia.  

Uprawnienia rodziców związane z rodzicielstwem

dodane 21.11.2013
Kodeks pracy w swojej treści zawiera regulacje prawne określające między innymi uprawnienia jakie przysługują kobietom w związku z ciążą. Przede wszystkim kobiety będące w ciąży podlegają ochronie polegającej na tym, że nie mogą one być zatrudnione przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.Wykaz tych prac został określony rozporządzeniem Rady Ministrów, zalicza się do nich między innymi: prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała, prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym, prace w hałasie i drganiach, prace przy monitorach ekranowych, prace pod ziemią i na wysokości czy prace narażające na działanie szkodliwych substancji chemicznych. Zakaz ten jest zakazem bezwzględnym i powszechnym. Zgoda kobiety w ciąży na wykonywanie powyższych prac nie uchyla zakazu podejmowania takich prac. Wydawanie wiążących poleceń służbowych przez pracodawcę, co do pracy w warunkach opisanych powyżej może stanowić wykroczenie i spowodować może powstanie roszczenia po stronie pracownika. Kolejną ochroną przewidzianą w Kodeksie jest niemożność rozwiązania ani wypowiedzenia przez pracodawcę z pracownicą stosunku pracy w okresie ciąży jak też w okresie urlopu macierzyńskiego. Z przepisu tego nie wynika, że pracodawca nie ma jakiejkolwiek możliwości rozwiązania z pracownicą umowy o pracę, ponieważ jeśli będą zachodzić przesłanki uzasadniające rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika, wówczas może tego dokonać. Ponadto, jeżeli pracownica zawarła umowę na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, umowa taka ulega przedłużeniu do dnia porodu.   Pracownik w ciąży nie może być ponadto zatrudniany w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Dalsze obostrzenia dotyczą, wobec braku zgody pracownicy, zatrudniania jej w przerywanym systemie czasu pracy. Osoby opiekujące się dzieckiem do czasu ukończenia przez nie czwartego roku życia, bez swojej zgody nie mogą być zatrudniane również w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Dotyczy to także mężczyzn opiekujących się dziećmi do czwartego roku życia. Pracodawca zatrudniający pracownice, która dotychczas świadczyła pracę w porze nocnej, jest obowiązany do zmienienia rozkładu czasu pracy tak, aby praca mogła być wykonywana w innej porze niż nocna. Jeżeli zmiana taka nie jest możliwa to pracodawca obowiązany jest zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Oczywiście w przypadku zwolnienia ze świadczenia pracy pracownica zachowuje dotychczasowe prawo do wynagrodzenia.   Przepisy dotyczące wymiaru urlopu macierzyńskiego w ciągu ostatnich kilku lat były wielokrotnie nowelizowane, zwłaszcza w przedmiocie ich długości. Od 1 stycznia 2009 roku przysługują w wyższym wymiarze niż przed nowelizacją oraz zostały uzależnione od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie, a nie jak uprzednio od przyjścia na świat kolejnego dziecka. Urlop macierzyński jest ściśle związany z uprawnieniami pracowniczymi, dlatego może być wykorzystany tylko i wyłącznie w naturze.   Dodatkowo wartym nadmienienia jest fakt, że pracownicy będzie przysługiwał urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, w związku z urodzeniem martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodnia życia. Wymiar urlopu nie może być jednak krótszy niż okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Jeżeli zatem zgon dziecka pracownicy nastąpi po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowa prawo do 7 dniowego urlopu licząc od dnia zgonu. Natomiast, jeśli pracownica urodzi dziecko wymagające opieki szpitalnej, a ponadto wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, to jego pozostałą część może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.   Patryk Żmija, prawnik

Zmiany w programie PŁATNIK

dodane 21.11.2013
Rozmowa z Dorotą Królicą, p.o. naczelnika wydziału obsługi klienta i korespondencji sosnowieckiego Oddziału ZUS   Od 1 stycznia 2014 r. będą obowiązywały zmiany w programie „Płatnik”, który służy przedsiębiorcom do rozliczania się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Skąd potrzeba zmian? Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania oprogramowania do nowelizacji przepisów prawa. Konkretnie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 września 2013 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych miesięcznych raportów korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów.   Czy są to duże zmiany? Program „Płatnik” będzie zmieniany etapowo, w pierwszym etapie zostanie udostępniona funkcjonalność związana wyłącznie z przygotowywaniem dokumentów ubezpieczeniowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem (z wyjątkiem informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej oraz informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej), stosowaniem nowych kodów wprowadzonych powołanym wyżej rozporządzeniem, weryfikacją i aktualizacją komponentów programu oraz mechanizmami wysyłki dokumentów. Pozostałe funkcjonalności programu będą udostępniane sukcesywnie w 2014., w ramach II etapu wdrożenia.   Gdzie będzie można pobrać nową wersję programu „Płatnik”? Udostępnianie programu „Płatnik” będzie realizowane przez: stronę internetową ZUS o adresie http://pue.zus.pl/platnik, www.platnik.info.pl oraz na płytach DVD w jednostkach ZUS.   Czy w związku z wprowadzonymi zmianami planowane są szkolenia dla klientów Zakładu, korzystających z programu?   Tak. Wychodzimy naprzeciwko przedsiębiorcom, organizując dla nich szkolenia w tym zakresie. Będą się one odbywać w naszym Oddziale oraz Inspektoratach w Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Zawierciu od 9 do 13 grudnia w dwóch grupach. Pierwsza będzie mieć zajęcia od godz.8.00, druga od godz.12.00.   Czy trzeba się zapisywać? Ze względów organizacyjnych bardzo do tego zachęcamy. Oto osoby do kontaktu: Sosnowiec: Anna Kopeć, nr tel: 32 368-33-22, e-mail: anna.kopec01@zus.pl, Teresa Fijołek, nr tel: 32 368-33-32 e-mail: teresa.fijolek@zus.pl Dąbrowa Górnicza: Anna Klimann, nr tel: 32 262-69-13 e-mail: anna.klimann@zus.pl Jaworzno: Mariola Gaj, nr tel: 32 618-34-35, e-mail: mariola.gaj@zus.pl Zawiercie: Elżbieta Wiśniewska, nr tel: 32 670-60-32 e-mail: elzbieta.wisniewska02@zus.pl   Rozmawiała: Joanna Biniecka      

Piecza zastępcza

dodane 14.11.2013
Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić dopiero po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom biologicznym dziecka, chyba że dobro małoletniego wymaga niezwłocznego podjęcia tego typu działań. W razie zagrożenia dobra dziecka sąd może, także z urzędu, wydać stosowne zarządzenia. W najtrudniejszych sytuacjach może nakazać umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, w instytucjonalnej pieczy zastępczej lub też tymczasowo powierzyć pełnienie funkcji rodziny zastępczej osobom, które nie posiadają wymaganych przepisami szkoleń.   Państwo sprawuje kontrolę nad wykonywaniem pieczy zastępczej. Kandydaci zobligowani są do odbywania rygorystycznych szkoleń, ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji a ich dane wpisywane są do rejestrów prowadzonych przez starostów, którzy zawierają z nimi stosowne umowy.   Dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót na łono biologicznej rodziny albo do umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. W razie stosowania tego rodzaju form opieki nad małoletnim obowiązek sprawowania bieżącej pieczy nad nim, obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka w szczególności w sprawach alimentacyjnych spoczywa na rodzinie zastępczej lub osobach kierujących ośrodkami pieczy instytucjonalnej.   Pozostałe prawa i obowiązki wynikające z władzy rodzicielskiej nadal pozostają udziałem rodziców. Rodzice biologiczni mają więc prawo do reprezentowania dziecka w innego rodzaju sytuacjach, przysługuje im prawo do decydowania we wszystkich istotnych sprawach dziecka oraz w sprawach wykraczających poza zakres pojęcia „bieżącej pieczy", jak również zarząd majątkiem dziecka. W rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż troje dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.   Ustawodawca w sposób wyraźny preferuje rodzinne formy wykonywania pieczy zastępczej, jako takie w których małoletni może znaleźć domowe ciepło i nawiązać z opiekunami relacje o charakterze osobistym. Stopniowo wdraża się mechanizmy, które doprowadzić mają do likwidacji domów dziecka. Wyraz tym dążeniom ustawodawca daje pozwalając umieszczenie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, jeżeli brak jest możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej lub z innych ważnych względów nie jest to zasadne.   Ustawa kładzie także nacisk na wspólne wychowywanie się rodzeństwa, w tej samej rodzinie zastępczej lub domu dziecka, chyba że byłoby to sprzeczne z dobrem dziecka.   Paulina Jaciuk, aplikantka radcowska

Reklamacja tylko z towarem i paragonem!

dodane 14.11.2013
Kiedy udalem się do sklepu w celu zareklamowania zakupionego dzień wcześniej jogurtu z obowiązującą jeszcze datą ważności, kierownik zażądał ode mnie paragonu i towaru, których nie miałem przy sobie. Powodem moej reklamacji była pleśń, którą zobaczyłem otwierając pojemnik. Tę pleśń wyjąłem z pojemnika, położyłem na pokrywce z datą ważnością i zaniosłem do sklepu. Czy kierownik postąpił właściwie? Dla reklamowania produktów spożywczych ustawodawca przewidział krótsze terminy, niż dla innych towarów. Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz.U. z dnia 24 lutego 2003 r. Nr 31 poz. 258) kupujący ma prawo złożyć reklamację z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową i musi niezwłocznie zawiadomić o niej sprzedawcę, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego lub w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru - w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania.   Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później, niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.   Konsument musi pamiętać o tym, że aby skutecznie dochodzić swoich roszczeń, powinien zachować paragon, gdyż to on potwierdza fakt dokonania zakupu, chyba że kupujący dysponuje innym dowodem. Brak dowodu zakupu może znacznie utrudnić, albo uniemożliwić złożenie reklamacji. Zgłaszając reklamację należy także dostarczyć do sprzedawcy reklamowany towar, co jest niezbędne do jej rozpatrzenia. To kupujący musi udowodnić, że kupił towar, aby następnie dochodzić roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową. Adrianna Peć, miejski rzecznik praw konsumenta w Sosnowcu

Licytacje komornicze - zakup nieruchomości

dodane 06.11.2013
Od dłuższego czasu na rynku nieruchomości obserwujemy spadki wartości mieszkań, jednak wciąż ceny te kształtują się na wysokim poziomie. Wiele osób próbuje więc znaleźć atrakcyjną okazję wśród licytacji komorniczych. Rzeczywiście, istnieje szansa na zakupienie wartościowej nieruchomości za stosunkowo niską ceną, jednak wymaga to zweryfikowania wielu informacji i uzbrojenia się w cierpliwość. W przypadku zajęcia nieruchomości przez komornika w drodze egzekucji, jest ona następnie sprzedawana w drodze licytacji publicznej prowadzonej przez komornika przy udziale i pod nadzorem sędziego. Obwieszczenie o licytacji umieszczane jest co najmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji w budynku sądu, lokalu gminy oraz w poczytnym dzienniku w danej miejscowości. Ponadto obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej, które wydaje się być najlepszym źródłem informacji o licytacjach w całym kraju, dzięki zamieszczonej tam wyszukiwarce. Zanim nieruchomość zostanie wystawiona na sprzedaż w drodze licytacji, musi zostać oszacowana przez biegłego uprawnionego do wyceny nieruchomości. Kwota oszacowania stanowi podstawę do wyliczenia ceny wywoławczej. W przypadku pierwszej licytacji danej nieruchomości będzie to 3/4 ceny oszacowania. Jeżeli na pierwszej licytacji nie zjawi się żaden chętny na nabycie nieruchomości, po upływie sześciu miesięcy nieruchomość może zostać wystawiona na drugą licytację, na której cena wywoławcza wyniesie 2/3 ceny oszacowania. Przykład: Nieruchomość oszacowano na 150 000,00 zł, w związku z czym cena wywoławcza na pierwszej licytacji wyniesie 112 500,00 zł, natomiast jeśli dojdzie do drugiej licytacji to cena wywoławcza będzie wynosiła 100 000,00 zł. Na powyższym przykładzie doskonale widać, iż cena jest niewątpliwym atutem nieruchomości kupowanych na licytacji komorniczej. Jednak wartość nieruchomości jest jednym z niewielu pozytywnych aspektów takiej transakcji. W wielu sytuacjach nieruchomości zajmowane przez komorników znajdują się w złym stanie technicznym, w związku z tym trzeba liczyć się z poniesieniem wysokich kosztów remontu. Często również w mieszkaniach tych nadal zamieszkują dłużnicy, którzy niechętnie zgadzają się na dobrowolną wyprowadzkę. W takiej sytuacji jedynym wyjściem jest wszczęcie postępowania eksmisyjnego. Istotną kwestią jest także istnienie długów zaciągniętych przez poprzednich właścicieli nieruchomości. Teoretycznie nabywamy nieruchomość bez obciążeń, jednak kodeks postępowania cywilnego stanowi, iż przy sprzedaży licytacyjnej nie wygasają: prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustawy, służebność drogi koniecznej oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia, służebność przesyłu, ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami, prawa nieujawnione, ale zgłoszone w terminie trzech dni przed licytacją, gdy nieruchomość nie jest obciążona hipotekami, użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika ujawnione lub nieujawnione, jeśli znajdują pełne pokrycie w cenie nabycia.   Jeśli nieruchomość została obciążona prawem najmu lub dzierżawy przed zajęciem nieruchomości przez komornika, to prawa te także pozostają na nieruchomości. W tym przypadku nabywca nieruchomości staje się drugą stroną zawartych wcześniej umów, które jeśli zostały zawarte na czas nieokreślony i nie przewidują innego terminu wypowiedzenia, mogą zostać wypowiedziane przez nowego właściciela w ciągu miesiąca od przysądzenia własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia. Jak więc widać, lista komplikacji jakie mogą się pojawić jest dosyć długa. Ponadto dla wielu osób przeszkodą mogą być także warunki przystąpienia do licytacji. Przede wszystkim zainteresowany zakupem musi wpłacić przed przystąpieniem do licytacji rękojmię w wysokości 1/10 kwoty oszacowania (w przypadku mieszkania opisanego w przykładzie powyżej rękojmia wyniosłaby 15 000,00 zł). Kwota ta jest zwracana w przypadku przegrania licytacji, natomiast jeśli wygramy, zaliczana jest na poczet całej kwoty, jaką będzie trzeba uiścić za nieruchomość. Po wygranej licytacji sąd wydaje postanowienie o przybiciu licytacji (potwierdzenie naszej wygranej). Po jego uprawomocnieniu mamy tylko 14 dni na wpłacenie pozostałej kwoty, w przeciwnym wypadku licytacja zostaje unieważniona, a my tracimy rękojmię. Zanim podejmiemy więc decyzję o przystąpieniu do licytacji nieruchomości, należy dokładnie zapoznać się z sytuacją prawną przedmiotu licytacji, przeczytać księgę wieczystą oraz w razie wątpliwości spotkać się z komornikiem, który będzie najlepiej orientował się w całej sprawie. Jeśli uzbroimy się w cierpliwość i wnikliwie sprawdzimy wszystkie wspomniane aspekty, możemy zakupić naprawdę atrakcyjną nieruchomość w korzystnej cenie.   Adrian Nowak, prawnik  

Utrzymanie gospodarstwa domowego w przypadku separacji

dodane 06.11.2013
Od kilku lat mój małżonek i ja pozostajemy w separacji faktycznej. W gospodarstwie domowym pozostajemy we dwoje, ponieważ nasz syn wyprowadził się z domu kilkanaście lat temu. Niestety, mąż nie poczuwa się do odpowiedzialności i nie dokłada się do utrzymania naszego domu. Czy można zobowiązać mojego małżonka żeby również ponosił ciężar utrzymania naszego domu? Barbara z Sosnowca   Ekspert radzi   Z opisanej przez Panią sytuacji wynika, że pozostają Państwo w formalnym związku małżeńskim, jednak faktycznie Państwa relacje mają charakter formalnej separacji. Rozumiem, że wszelkie koszty utrzymania wspólnego gospodarstwa ponosi wyłącznie Pani. Zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.   Biorąc pod uwagę fakt, że pozostaje Pani z mężem w faktycznej separacji, ma Pani prawo do wystąpienia z takim roszczeniem. Zgodnie z orzecznictwem separacja faktyczna nie powinna wywierać ujemnego wpływu na zakres zaspokajania potrzeb rodziny. W praktyce zatem orzecznictwo wskazuje, że zaspokajanie potrzeb rodziny może nastąpić przez nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę, które obejmuje zarówno płacę zasadniczą, jak i wszelkie dodatki, dopłaty i ekwiwalenty pieniężne oraz rentę, emeryturę, a także wszelkie stałe i powtarzające się świadczenia albo inne należności.   W związku z powyższym ma Pani prawo skierować sprawę do sądu występując z pozwem o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny. Pozew będzie zwolniony z opłaty sądowej. Uzyskanie korzystnego wyroku sądu umożliwi Pani wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w trakcie którego egzekucja będzie prowadzona z majątku osobistego małżonka.   Agnieszka Rupniewska, prawnik   P.S. Pozdrawiam i czekam na kolejne pytania nurtujące czytelników Wiadomości Zagłębia.

Tydzień Przedsiębiorcy

dodane 01.11.2013
Rozmowa z Dorotą Królicą, p.o. naczelnika wydziału obsługi klientów i korespondencji w sosnowieckim Odziale ZUS   Od 18 do 22 listopada w Oddziale ZUS w Sosnowcu oraz Inspektoratach w Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Zawierciu będzie odbywać się „Tydzień Przedsiębiorcy”. Na czym polega ta akcja? Jest to ogólnopolskie przedsięwzięcie adresowane do wszystkich płatników składek ZUS. Ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom uzyskania w jednym miejscu, czyli na salach obsługi klientów, w przyjaznych warunkach wszelkich informacji zarówno z zakresu zadań realizowanych przez ZUS, jak też urzędy – w określonych dniach - miejskie, urzędy skarbowe i urzędy pracy. Poza tym propagowana będzie wiedza na temat Zakładu i realizowanych przez placówkę zadań, będą też upowszechniane usługi elektroniczne oferowane przez Zakład, w tym korzyści, jakie daje posiadanie konta na Platformie Usług Elektronicznych. Klienci będą mieć możliwość założenia profilu na PUE przy wsparciu pracownika Zakładu. Przygotowano również materiały informacyjne – poradniki, broszury, ulotki.   Czyli zakres merytoryczny będzie bardzo szeroki... W ramach akcji będą prezentowane zagadnienia dotyczące zarówno spłat należności w ramach udzielanych ulg, abolicji w opłacaniu składek, outsourcingu pracowników oraz problemów, jakie może przysporzyć nierzetelna firma oferująca takie usługi. Będzie można również uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wprowadzenia nowych tytułów ubezpieczenia, w tym dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat pięciu. Warto dodać, że zainteresowani będą mogli również uczestniczyć w seminariach, które obywać się będą dwa razy dziennie w Oddziale w Sosnowcu. Poniżej przedstawiamy harmonogram seminariów oraz numer telefonu i adres e-mailowy osoby, która przyjmuje zgłoszenia.   Czy będą również udzielane porady? Tak, bowiem oprócz dedykowanego zakresu merytorycznego, każdy odwiedzający ZUS podczas akcji, będzie mógł zasięgnąć porady także na inne tematy z zakresu ubezpieczeń społecznych, które go będą interesowały, np. dotyczące praw i obowiązków wynikających z rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. Podczas „Tygodnia Przedsiębiorcy” klienci będą mieli możliwość pobrania druków niezbędnych do złożenia wniosku w danej sprawie, a pracownicy sali obsługi będą służyć pomocą w ich wypełnieniu.   W jakich godzinach odbywać się będzie akcja? Eksperci ZUS będą do dyspozycji klientów od godz.8.00 do godz.18.00. Natomiast w Oddziale w Sosnowcu w poniedziałek i wtorek od godz. 8.00 do 15.00 będą dyżurować przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Będzinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu i Urzędu Miasta w Sosnowcu, a w tych samych godzinach w środę, czwartek i piątek – Urzędu Skarbowego w Sosnowcu i Powiatowego Urzędu pracy w Sosnowcu. W Inspektoracie w Dąbrowie Górniczej będzie można konsultować się z przedstawicielami Urzędu Miasta Dąbrowy Górniczej (poniedziałek i czwartek godz. 11.00-15.00), Urzędu Skarbowego (wtorek i piątek godz.10.00-13.00) oraz Powiatowego Urzędu Pracy (środa 8.00-15.00). W Inspektoracie w Jaworznie eksperci z Urzędu Skarbowego będą udzielać konsultacji w poniedziałek środę i piątek od godz.9.00 do godz.14.00, w tych samych godzinach we wtorek – Urzędu Miasta, a w czwartek – Powiatowego Urzędu Pracy. W Inspektoracie w Zawierciu godziny dyżurów urzędów to 10.00-13.00; w poniedziałek będzie to Urząd Skarbowy, natomiast we wtorek i piątek dołączą do niego Urząd Miasta i Powiatowy Urząd Pracy.   Rozmawiała: Joanna Biniecka   Harmonogram seminariów w Oddziale ZUS w Sosnowcu   18 listopada, godz. 11.00 i 16.00: „Innowacyjne rozwiązania dotyczące usług elektronicznych zapewniających lepszą komunikację klientów z Zakładem (e-ZUS). 19 listopada, godz.11.00 i 16.00: „Abolicja w opłacaniu składek i wymagania jakie muszą zostać spełnione, aby złożony wniosek mógł być rozpatrzony przez Zakład. 20 listopada, godz.11.00 i 16.00: „Zmiany w przepisach prawa, w tym wprowadzenie nowych tytułów do ubezpieczeń dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 5”. 21 listopada, godz. 11.00 i 16.00: „Outsourcing pracowników oraz problemy jakie może przysporzyć nierzetelna firma oferująca takie usługi”. 22 listopada, godz. 11.00 i 16.00: „Dobrowolna spłata należności w ramach udzielanych ulg oraz zasady obowiązujące w zakresie umarzania należności”.   Zapisy na seminaria do 12.11 przyjmuje Anna Kopeć, nr tel: (32) 368 33 22, e-mail: anna.kopec01@zus.pl, natomiast od 13.11 zapisy przyjmuje Teresa Fijołek, nr tel: 32 368 33 32, e-mail: teresa.fijołek@zus.pl.

Zawarcie umowy w świetle przepisów Kodeksu cywilnego

dodane 30.10.2013
Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy można odczytywać jako ofertę, jeśli zawiera ona istotne postanowienia tej umowy. Doktryna jak i przepisy prawa wyróżniają trzy podstawowe sposoby zawierania umów: poprzez przyjęcie oferty, jako rezultatu toczących się negocjacji, zawarcie umowy w drodze aukcji oraz przetargu. Zawarcie umowy poprzez przyjęcie oferty oparte jest na dwóch charakterystycznych cechach to jest: na złożeniu drugiej stronie propozycji zawarcia umowy oraz, co ważne, propozycja ta musi posiadać w swej treści elementy przedmiotowo istotne, o których mowa będzie w dalszej części artykułu. Złożenie propozycji oznacza w prawie nic innego jak oświadczenie woli, wyrażające stanowczą decyzję zawarcia umowy. Dalsza skuteczność umowy zależy od pozytywnego oświadczenia o jej przyjęciu przez drugą stronę. W przypadku, jeśli ofertę składa przedsiębiorca konsumentowi, to musi on dokładnie poinformować go o znaczeniu oferty. Wynika to ze słabszej pozycji konsumenta, z uwagi na jego niedoświadczenie w zawieraniu tego typu umów. Co do zasady, złożenie oferty nie wymaga określonej formy, dlatego może być ona w formie pisemnej, ustnej czy też za pomocą elektronicznych nośników informacji. Do istotnych postanowień umowy zaliczyć należy określenie stron, przedmiotu umowy oraz podanie ceny.   Niejednokrotnie pojawiają się wątpliwości dotyczące właściwej interpretacji, czy mamy do czynienia ze złożeniem oferty, czy jest to tylko propozycja niebędąca ofertą. Wszelkie reklamy na billboardach, ulotkach poczytywać należy tylko jako zaproszenie do zawarcia umowy.   Złożenie oferty powoduje skutek prawny polegający na tym, że składający ofertę jest nią związany. Jednak tylko wobec osób, do których ją kieruje. Związanie co do zasady ograniczone jest terminem ustalonym przez składającego ofertę, a w przypadku braku terminu oferta przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie przez drugą stronę (jeśli została złożona w obecności drugiej strony lub za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się np. telefonu).   W stosunkach między przedsiębiorcami oferent może odwołać złożoną ofertę, ale tylko do momentu zawarcia rzeczonej umowy. Dodatkowo nadmienić należy, iż odwołanie oferty będzie skutecznie również w sytuacji, jeśli oferent odwoła ją, zanim druga strona prześle oświadczenie o jej przyjęciu. Ponadto, jeżeli przedsiębiorcy pozostają ze sobą w stałych kontaktach gospodarczych, brak niezwłocznej odpowiedzi na ofertę poczytuje się za jej akceptację.   Zawarcie umowy w formie negocjacji polega na wzajemnych „rokowaniach”, gdzie w drodze obopólnego konsensusu ustalana jest treść umowy wiążąca obie strony. Zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji albo do składania ofert nie jest wiążące dla podmiotu, który wystosowuje takowe zaproszenia. Postępowanie w formie aukcji i przetargu jest postępowaniem wielostronnym, polegającym na wyborze najkorzystniejszej oferty. Do zawarcia umowy podczas aukcji dochodzi w formie tzw. przybicia.   Patryk Żmija, prawnik  
Wróć

Alert

 

Jesteś świadkiem ważnego wydarzenia?
Urzędnicza bezmyślność dobrowadza Cię do szału?
Wiesz o czymś, co może zainteresować media?

 

Napisz do "Wiadomości Zagłębia": redakcja@wiadomoscizaglebia.pl

KONKURSY

 

 

PRACA

 

 

 

 

Adres redakcji:

"Wiadomości Zagłębia"
ul. Kilińskiego 43

41-200 Sosnowiec

e-mail: redakcja@wiadomoscizaglebia.pl