Informujemy, że na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Jeśli chcą Państwo zmienić tę opcję, należy zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w Państwa komputerze. Rozumiem komunikat.

Kliknij tu aby zamknąć powiadomienie.

ARCHIWUM DZIAŁU: Radzimy - pomagamy

Warto wiedzieć więcej

dodane 25.09.2013
Rozmowa z Joanną Pawlak, naczelnikiem Wydziału Organizacji i Analiz sosnowieckiego Oddziału ZUS   Po raz drugi w naszym Oddziale organizujemy akcję Dni Ubezpieczonego. Pierwszy raz odbyła się w zeszłym roku, także w październiku. Od 7 do 11 października, w godzinach urzędowania sal obsługi klientów Oddziału oraz inspektoratów w Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Zawierciu, czyli od godz. 8.00 do 15.00, będą dyżurowali eksperci ZUS. Ta ogólnopolska akcja informacyjna jest adresowana do wszystkich ubezpieczonych. We wszystkich placówkach ZUS na terenie całego kraju będą czekać eksperci, którzy odpowiedzą na pytania i wyjaśnią wszystkie wątpliwości. Specjalnie na to wydarzenie zostały przygotowane materiały informacyjne – ulotki i poradniki.   Jaki jest zakres tematyczny akcji?Bardzo szeroki. Jak już powiedziałam, dotyczy wszystkich ubezpieczonych, a więc pracowników i zleceniobiorców Będzie można zadawać wszystkie pytania związane z zasadami podlegania ubezpieczeniom społecznym, opłacaniem składek oraz korzyściami wynikającymi z bycia osoba ubezpieczoną. Czy przewidziano coś jeszcze? Tak, podczas Dni Ubezpieczonego pokazane zostaną także możliwości, jakie daje Platforma Usług Elektronicznych (PUE). Jedną z nich jest Nowy Portal Informacyjny, na którym można m.in. sprawdzić swoje dane identyfikacyjne i adresowe oraz informacje o wysokości składek, które odprowadza pracodawca. Innym elementem PUE jest czynny całodobowo urzędomat, gdzie można złożyć dokumenty, wejść na stronę internetową ZUS, a także skontaktować się z konsultantem. Wszystko to odbywa się szybko i wygodnie. Będziemy zachęcać do korzystania z tego urządzenia i zapoznawać z zasadami jego obsługi. Przewidzieliśmy także przeprowadzenie wśród klientów ankiety dotyczącej ich oceny naszej akcji.   W ubiegłym roku w ramach Dni Ubezpieczonego odbył się wykład dla młodzieży szkół ponadgimnazjalych. Czy tym razem również młodzież zostanie zaproszona? Tak, wzorem zeszłego roku zorganizujemy spotkanie uczniów z pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły HUMANITAS w Sosnowcu. Natomiast przez naszych ekspertów zostaną przedstawione zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ponieważ jest to problematyka, która z pewnością zainteresuje młodych ludzi, stojących u progu dorosłego życia. Już wkrótce będą oni podpisywać umowy o pracę. Nasi eksperci zaprezentują im także możliwości, jakie daje elektronizacja naszych usług. Rozmawiała: Joanna Biniecka WAŻNE! Dla osób, które nie będą mogły osobiście odwiedzić placówki ZUS przewidziano dyżury telefoniczne specjalistów ZUS oraz czaty z ekspertami. Wszystkie materiały informacyjne oraz szczegółowy harmonogram Dni Ubezpieczonego będą dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.  

Właściwy termin wypowiedzenia umowy o pracę

dodane 24.09.2013
Jestem pracownikiem w prywatnej firmie. Obowiązuje mnie miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę. Po rozmowie z pracodwacą zwątpiłem w termin rozpoczęcia tego okresu, ponieważ twierdzi on, że początek biegu nastąpi dopiero na koniec miesiąca, w którym złożę wypowiedzenie. Czy mój pracodwaca ma rację? Cz mogę przyspieszyć okres tego wypowiedzenia? Tomasz z SosnowcaEkspert radziOdwołując się bezpośrednio do Kodeksu pracy, a konkretnie do art. 36, należy zauważyć, że okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność, kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Zgodnie z art. 30 § 2 Kodeksu pracy - który precyzuje termin wypowiedzenia o pracę - jest to dzień, w którym kończy się okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub ostatniego dnia miesiąca. Oznacza to, że wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia złożone w dniu innym niż w sobotę, wywiera skutek po okresie dłuższym niż ten przewidziany w Kodeksie pracy. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku wypowiedzenia mierzonego w miesiącach. Wskazany przepis ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że nie może zostać zmieniony wolą stron umowy. Należy zatem stwierdzić, że pracodawca - zgodnie z prawem - oświadczył Panu, że początkiem biegu wypowiedzenia będzie miało początek w końcem miesiąca, w którym je Pan złożył.Oczywiście może Pan pożegnać się z pracodawcą wcześniej, pod warunkiem, że obie strony zawrą zgodne porozumienie rozwiązujące stosunek pracy. Jeśli nie będzie zgodnej woli obu stron, nie będzie Pan miał możliwości postąpić inaczej, niż poczekać aż upłynie termin wypowiedzenia umowy o pracę. P.S. Czekam na kolejne pytania nurtujące czytelników Wiadomości Zagłębia. Agnieszka Rupniewska, prawnik

Odzież robocza i środki ochrony indywidualnej pracownika

dodane 24.09.2013
W sytuacjach określonych w kodeksie pracy pracodawca zobowiązany jest dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, a także odzież i obuwie robocze. Pracodawca może także wypłacać ekwiwalent za używanie przez pracownika własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalent za pranie tej odzieży. Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek dostarczenia pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. Ponadto pracodawca ma obowiązek dostarczyć nieodpłatnie pracownikowi odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach w sytuacji, gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu albo ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyjątkowo pracodawca może ustalić, na jakich stanowiskach dopuszczalne jest stosowanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego spełniających kryteria bhp, jednak niedopuszczalne jest stosowanie własnej odzieży i obuwia roboczego przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń albo z pracą powodującą intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi. Z uwagi na fakt, iż to na pracodawcy ciąży obowiązek dostarczenia odzieży i obuwia roboczego, stosowanie przez pracownika własnej odzieży i obuwia roboczego może nastąpić tylko jeśli wyrazi on na to zgodę. Wysokość ekwiwalentu ustala pracodawca na podstawie aktualnie obowiązujących cen. Jednocześnie pracodawca ma obowiązek prowadzenia kart ewidencji wypłat ekwiwalentu pieniężnego odrębnie dla każdego pracownika, a także sporządzenia tabeli norm przydziału odzieży roboczej i ochronnej, w której określona zostanie ilość przyznanej pracownikowi odzieży oraz okres jej zużywalności. Niezależnie od tego, czy pracownik używa odzieży i obuwia roboczego dostarczonych przez pracodawcę, czy też własnych, pracodawca powinien zapewnić pranie używanej przez pracownika odzieży. Jeśli jednak pracodawca nie ma takiej możliwości, czynności te może wykonywać pracownik, pod warunkiem wypłaty mu stosownego ekwiwalentu w wysokości poniesionych przez niego kosztów. Chodzi tu o realnie poniesione koszty na zużyte środki chemiczne, prąd, wodę i robociznę, przy czym pracownik nie ma obowiązku przedstawiania jakichkolwiek rachunków na dokładne potwierdzenie poniesionych wydatków. Niedopuszczalne jest jednak powierzanie pracownikowi prania odzieży, która podczas pracy uległa skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi. W takim przypadku pracodawca zawsze musi sam zapewnić czyszczenie oraz konserwację takiej odzieży. W przypadku ustanowienia stanowisk pracy, na których istnieje obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, pracodawca ma obowiązek dopilnować, aby pracownicy przestrzegali zaleceń co do ubioru, w przeciwnym razie nie może dopuścić ich do pracy. Z kolei jeśli pracownicy nie wyrazili zgody na stosowanie własnej odzieży, a pracodawca nie dostarczył im wymaganej na danym stanowisku odzieży i obuwia roboczego, wówczas pracownik może odmówić wykonywania pracy we własnej odzieży.   Adrian Nowak, prawnik  

Emerytura mieszana

dodane 16.09.2013
Rozmowa z Anetą Staroń, naczelnikiem wydziału świadczeń emerytalno-rentowych sosnowieckiego Oddziału ZUS   Co to jest emerytura mieszana? Dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. ustawa emerytalna przewiduje ustalenie wysokości emerytury w części według dotychczasowych zasad, a w części według nowych zasad. Kogo konkretnie to dotyczy? Emerytura mieszana przysługuje kobietom, które wiek 60 lat osiągnęły w latach 2009-2014 oraz kobietom i mężczyznom występującym o przyznanie wcześniejszej emerytury na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej, którzy wiek uprawniający do tej emerytury ukończyli w latach 2009-2014, jeżeli łącznie spełnią określone warunki. Jakie są to warunki? Warunek pierwszy to nienależenie do OFE lub złożenie wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa. Drugi warunek to niepobieranie, nawet za jeden miesiąc, emerytury przyznanej i obliczonej na dotychczasowych zasadach. Osoba, która pobrała chociażby za 1 miesiąc emeryturę przyznaną na dotychczasowych zasadach, może również wystąpić z wnioskiem o ustalenie nowej emerytury, jednakże do wyliczenia tej emerytury zostaną zastosowane wyłącznie nowe zasady. W jaki sposób wylicza się emeryturę mieszaną? Proporcje obu części emerytury, tj. ustalonej według dotychczasowych zasad i według nowych zależą wyłącznie od tego, w którym roku zostanie osiągnięty wiek emerytalny, bez względu na faktyczny moment złożenia wniosku o ustalenie prawa do emerytury. I tak emerytura ta wynosi: 80 proc. starej i 20 proc. nowej emerytury, jeżeli wiek emerytalny został osiągnięty w 2009 r. 70 proc. starej i 30 proc. nowej emerytury, jeżeli wiek emerytalny został osiągnięty w 2010 r. 55 proc. starej i 45 proc. nowej emerytury, jeżeli wiek emerytalny został osiągnięty w 2011 r. 35 proc. starej i 65 proc. nowej emerytury, jeżeli wiek emerytalny został osiągnięty w 2012 r. 20 proc. starej i 80 proc. nowej emerytury, jeżeli wiek emerytalny został lub zostanie osiągnięty w 2013 i 2014 r.   Rozmawiała: Joanna Biniecka

Postępowanie egzekucyjne

dodane 16.09.2013
Wszczęcie egzekucji następuje w momencie złożenia wniosku do komornika przez wierzyciela na podstawie tzw. tytułu wykonawczego. Tytuł wykonawczy to nic innego jak tytuł egzekucyjny (np. akt notarialny), opatrzony w klauzulę wykonalności. Klauzula taka powinna zawierać stwierdzenie, że tytuł ten uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby oznaczać jej zakres. Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika. W praktyce po przyjęciu i zarejestrowaniu sprawy komornik zakłada akta, w których dokumentuje wszelkie podjęte czynności i wydane postanowienia. Jeżeli strony prowadzonego postępowania uważają, że czynności wykonywane przez komornika naruszają ich prawa, wówczas mogą złożyć skargę do sądu rejonowego właściwego miejscowo dla działania komornika. Skargę na czynności komornika wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania tych czynności, o ile strona skarżąca była przy nich obecna albo od momentu zawiadomienia lub powzięcia wiadomości na ten temat. Następnie sąd rozpatruje taką skargę w terminie tygodniowym.   W przypadku śmierci wierzyciela postępowanie egzekucyjne zostanie przez komornika zawieszone. Może ono zostać podjęte ponownie już z udziałem ewentualnych spadkobierców zmarłego. Postępowanie zostanie umorzone w całości i części z urzędu w sytuacji, gdy między innymi: wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo samo postępowanie jest niedopuszczalne; jeżeli oczywistym jest, że z prowadzonej egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów postępowania. Pozostałe przypadki umorzenia, ograniczenia bądź zawieszenia postępowania szczegółowo określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.   Dłużnik, celem obrony swoich praw, może w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności, jeżeli min. przeczy zdarzeniom na podstawie których go wydano itp.   Najbardziej doniosłą egzekucją jest egzekucja z nieruchomości, gdyż jest ona najbardziej opłacalną gwarancją odzyskania długu przez wierzyciela. Dłużnik chcący ochronić swój majątek może w pośpiechu sprzedać nieruchomość, utrudniając w sposób znaczący przeprowadzenie egzekucji. Skuteczną ochroną dla wierzyciela jest wpisanie do księgi wieczystej wzmianki o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. Będzie to skutkować wyłączeniem tzw. rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, co spowoduje że potencjalny kupujący nie będzie się mógł zasłaniać brakiem wiedzy o prowadzonej egzekucji.   Egzekucja z nieruchomości składa się z następujących etapów: zajęcia, sporządzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości, sprzedaży licytacyjnej, sądowego przysądzenia własności oraz podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Zajęcie, jak zostało już wcześniej wspomniane, dokonuje komornik w ciągu dwóch tygodni od daty od daty doręczenia wezwania do zapłaty dłużnikowi jak też przesłania do właściwego sądu wniosku o dokonanie wpisu o wszczęcie egzekucji komorniczej. W przypadku upływu terminu, do którego dłużnik był zobowiązany uregulować zobowiązanie, wierzyciel zwróci się do komornika o sporządzenie opisu i oszacowania nieruchomości. Czynności te następnie zostaną zlecone biegłemu rzeczoznawcy. Jednocześnie w drodze obwieszczenia komornik wezwie do zgłoszenia swoich praw dotyczących przedmiotowej nieruchomości. Termin licytacji nie będzie wyznaczony wcześniej niż 2 tygodnie po upływie uprawomocnienia się opisu i oszacowania. Uiszczenie kwoty przez licytanta spowoduje uprawomocnienie się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz wygrywającego licytację, co oznacza przeniesienie własności.   Patryk Żmija, prawnik  

Badanie poligrafem prawdę ci powie?

dodane 16.09.2013
Moja małżonka oskarża mnie o przemoc wobec naszej córki. Jest to oczywiście kłamstwo. Sprawa trafiła do sądu. Chciałbym aby sąd zweryfikował, które z nas mówi prawdę. Zależy mi na tym abyśmy zarówno żona, jak i ja zostali poddani badaniu „wykrywaczem kłamstw”. Jak mogę do tego doprowadzić? Tomasz z Sosnowca   Ekspert radzi Jak rozumiem, pańska małżonka złożyła do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się nad córką na podstawie art. 207 Kodeksu karnego. Domyślam się także, że przedstawiono Panu konkretne zarzuty i sformułowano akt oskarżenia. Proszę pamiętać, że inicjatywa dowodowa w postępowaniu należy zarówno do Pana, jak i do pańskiej małżonki, która jest przedstawicielką ustawową małoletniej pokrzywdzonej, czyli córki.   Odpowiadając na pańskie pytanie dotyczące zastosowania badania wariografem - który popularnie zwany jest „wykrywaczem kłamstw” - informuję, że w polskiej procedurze karnej jest niedozwolone. Zgodnie z art. 199a Kodeksu postępowania karnego, stosowanie w czasie badania przez biegłego środków technicznych mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu badanej osoby możliwe jest wyłącznie za jej zgodą. Tego typu badanie może zostać dokonane równolegle z badaniem biegłego. Przesłuchanie lub składanie wyjaśnień, które stanowią inne czynności procesowe, nie może zostać wykorzystane do przeprowadzenia takiego badania.   Praktyka pokazuje, że zastosowanie poligrafu jest niezwykle rzadkie i niepopularne w Polsce. Mylne przekonanie społeczeństwa o popularności tego badania wynika zapewne z tego, że w amerykańskich filmach jest ono bardzo często przedstawiane jako wzorcowy przykład weryfikacji prawdomówności podczas postępowania sądowego.   Warto jednak zauważyć, że jeśli pańska żona złożyła fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, to sama popełniła przestępstwo określone w art. 238 Kodeksu karnego podlegające grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.   Agnieszka Rupniewska, prawnik   P.S. Czekam na kolejne pytania nurtujące czytelników Wiadomości Zagłębia.  

Zdjęcie z fotoradaru a mandat od straży miejskiej

dodane 13.09.2013
Straż gminna oraz miejska zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo, na podstawie zarejestrowanego przez tzw. fotoradar wykroczenia w postaci przekroczenia prędkości, wystawić kierowcy mandat. Zgodnie jednak ze stanowiskiem Prokuratury Generalnej, nie wszystkie zdjęcia mogą stanowić dla straży miejskiej podstawę do wystawienia mandatu karnego. Uprawnienia straży gminnej (miejskiej) w zakresie kontroli ruchu drogowego zostały określone w ustawie prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 129b ust. 4 „strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji”. Ponadto art. 129b ust. 3 pkt 3 ustawy precyzuje, iż w ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego, strażnikom gminnym (miejskim) przysługuje uprawnienie do używania urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pojeździe, jednak pod warunkiem, że w czasie pracy urządzenia pojazd nie znajduje się w ruchu. Powyższe przepisy zdają się jednoznacznie wskazywać, iż straż gminna (miejska) posiada uprawnienia do sprawowania kontroli z użyciem fotoradaru jedynie w przypadku użycia urządzenia o charakterze przenośnym oraz znajdującego się w pojeździe niepozostającym w ruchu. Z takich zapisów należy wnioskować, iż kontrola ruchu drogowego z użyciem stacjonarnych fotoradarów nie leży w sferze uprawnień strażników gminnych (miejskich), w związku z czym nie mogą oni wystawiać mandatów karnych za wykroczenie zarejestrowane przez takie urządzenia. Z poglądem takim nie zgadzają się jednak sami strażnicy gminni (miejscy) twierdząc, iż korzystanie z fotoradarów stacjonarnych leży także w sferze ich uprawnień do sprawowania kontroli w ruchu drogowym. W związku z powyższymi rozbieżnościami, swoją opinię w tej sprawie wyraziła Prokuratura Generalna, która stwierdziła, iż interpretacja przepisów przedstawiana przez strażników gminnych (miejskich) jest błędna. Takie stanowisko dodatkowo ma potwierdzać przepis przyznający Inspekcji Transportu Drogowego uprawnienie do nakładania mandatów karnych na podstawie zdjęć z fotoradarów stacjonarnych. Tak sprecyzowany zapis w odniesieniu do Inspekcji Transportu Drogowego oraz jego brak w przypadku określenia uprawnień straży gminnej (miejskiej), zdaniem Prokuratury, wskazują jednoznacznie na celowe działanie ustawodawcy. Niestety, stanowisko Prokuratury Generalnej nie jest wiążące ani dla sądów, ani dla strażników gminnych (miejskich) i dopóki Sąd Najwyższy nie wypowie się w tej kwestii, nie ma gwarancji jaki wyrok zostanie wydany w przypadku odmowy przyjęcia mandatu wystawionego przez straż gminną (miejską) na podstawie zdjęcie zrobionego przez stacjonarny fotoradar. Warto jednak zaznaczyć, co podkreśla w swoim stanowisku także Prokuratura Generalna, iż każdy prawomocny wyrok sądu skazujący za wykroczenia z wniosku straży gminnej (miejskiej), zarejestrowane przez stacjonarny fotoradar, jest możliwy do zaskarżenia w drodze kasacji wniesionej przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich na podstawie złożonego przez nas wniosku. Adrian Nowak, prawnik

Aktualne oferty mieszkań w Sosnowcu – jak kształtują się ceny?

dodane 11.09.2013
[Sosnowiec] 166 000 zł – tyle przeciętnie trzeba zapłacić za mieszkanie w Sosnowcu. Właścicielem kawalerki można się jednak stać już za około 50 000 zł.   Największy wybór czeka osoby, które poszukują mieszkań dwu- i trzypokojowych. Razem te dwa typy nieruchomości stanowią niemal 78% wszystkich ofert. Jak wynika z analizy portalu Domy.pl średnia cena za lokal, w skład którego wchodzą dwa pokoje, wynosi 137 000 zł. Najtańsze z mieszkań tego typu kosztują około 70 000 zł, najdroższe zaś mniej więcej 340 000 zł. Z kolei na lokum trzypokojowe należy przeznaczyć średnio 186 000 zł, przy czym ceny zaczynają się od około 100 000 zł, a sięgają 440 000 zł.   Znacznie mniej propozycji znajdą osoby zainteresowane kupnem mieszkania czteropokojowego, gdyż lokale te mają niecałe 12% udziału w rynku. Średnia cena w tym przypadku wynosi 245 000 zł, przy rozpiętości cenowej od w przybliżeniu 130 000 zł do mniej więcej 600 000 zł. Jeszcze mniej jest kawalerek: stanowią one 10% wszystkich ofert. Najtańsze z nich można nabyć za 50 000 zł, na najdroższe trzeba wydać do 140 000 zł. Za kawalerkę w Sosnowcu zapłacimy przeciętnie 93 000 zł. Mieszkania o liczbie pokojów większej niż cztery zdarzają się na lokalnym rynku sporadycznie.   Prawie 1/3 przeznaczonych do sprzedaży mieszkań znajduje się w dzielnicy Zagórze. Dość dużo ofert dotyczy także nieruchomości w Śródmieściu. Pozostałe popularne dzielnice to Pogoń, Sielec, Środula i Stary Sosnowiec. Należy podkreślić, że przytoczone dane odnoszą się do cen ofertowych na wtórnym rynku nieruchomości. Ze względu na zastój w obrocie nieruchomościami i nadpodaż mieszkań, kupujący mogą jeszcze nieco utargować – wpraktycznie wszystkich przypadkach ceny transakcyjne są obecnie niższe od ofertowych, średnio o kilka procent.

Dwa limity - nowe stawki

dodane 02.09.2013
Rozmowa z Barbarą Opaczyńską, kierownikiem Inspektoratu ZUS w Dąbrowie Górniczej.   Emeryci, którzy pobierają emeryturę, a nie osiągnęli ustawowego wieku emerytalnego oraz osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną muszą liczyć się z tym, że jeśli zarabiają, a ich przychody przekroczą określone kwoty, ich świadczenie z ZUS-u będzie zmniejszone lub w ogóle zawieszone. Tak, bowiem obowiązują dwa progi zarobków dla tych grup świadczeniobiorców. Po przekroczeniu pierwszego świadczenie jest zmniejszane, natomiast jeśli przekroczy się drugi próg – ZUS będzie musiał wypłatę emerytury lub renty całkowicie zawiesić. Limity zmieniają się co trzy miesiące i zależą od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS. Pierwszy limit wynosi 70 proc. tego wynagrodzenia, natomiast drugi 130 proc.   Jakie to są kwoty od 1 września do 30 listopada br.? Od 1 września do końca listopada br. świadczenia osób, o których mówimy ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przez nie przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi społecznemu w wysokości ponad 2.528,80 zł.   A kiedy świadczenie będzie zawieszone? Świadczenie będzie zawieszone po przekroczeniu kwoty 4.696,30 zł.   Czy osoby te będą mogły zarobić więcej czy mniej w porównaniu z okresem od 1 czerwca do 31 sierpnia br.? Niestety mniej, ponieważ limity we wspomnianym okresie wynosiły odpowiednio: 2.618,10 zł oraz 4.862,10 zł.   Z jakiego rodzaju działalności uzyskiwane przychody mają wpływ na świadczenie z ZUS? Ograniczanie możliwości dorabiania dotyczy przychodów z działalności objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z 13 października 1998 r. Taką działalnością jest m.in.: zatrudnienia na podstawie stosunku pracy; praca chałupnicza; działalność gospodarcza. Niektórzy emeryci lub renciści są zwolnieni z obowiązku opłacania składek z tytułu tej działalności, np. w związku z podleganiem ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Czy takich osób również dotyczą limity? W tym przypadku nie ma to znaczenia. Istotne jest jedynie to, że dana działalność podlega generalnie obowiązkowi ubezpieczeń społecznych w myśl ustawy systemowej. Jak wynika z naszej rozmowy, w przypadku emerytów, limity dotyczą wyłącznie osób, które nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego. Czy są też jakieś grupy rencistów, które mogą zarabiać bez ograniczeń? Tak, ograniczenie możliwości zarobkowania nie obowiązuje osób uprawnionych do renty inwalidy wojennego, renty inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, a także osób uprawnionych do renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.   Rozmawiała: Joanna Biniecka  
Wróć

Alert

 

Jesteś świadkiem ważnego wydarzenia?
Urzędnicza bezmyślność dobrowadza Cię do szału?
Wiesz o czymś, co może zainteresować media?

 

Napisz do "Wiadomości Zagłębia": redakcja@wiadomoscizaglebia.pl

KONKURSY

 

 

PRACA

 

 

 

 

Adres redakcji:

"Wiadomości Zagłębia"
ul. Kilińskiego 43

41-200 Sosnowiec

e-mail: redakcja@wiadomoscizaglebia.pl