Informujemy, że na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Jeśli chcą Państwo zmienić tę opcję, należy zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w Państwa komputerze. Rozumiem komunikat.

Kliknij tu aby zamknąć powiadomienie.

ARCHIWUM DZIAŁU: Radzimy - pomagamy

Zmiany w przepisach dotyczących kas fiskalnych

dodane 08.08.2014
Ochrona uczciwych przedsiębiorców w istotnych obszarach usług o charakterze „detalicznym" oraz interesów konsumentów to najważniejsze założenia projektowanej zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów. Obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmie m.in. prawników, lekarzy i dentystów.Ministerstwo Finansów proponuje objąć obowiązkiem stosowania kas, bez względu na osiągane obroty, podatników świadczących usługi: prawnicze, lekarskie, dentystyczne, fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, gastronomiczne oraz napraw pojazdów samochodowych. Przedsiębiorcy świadczący te usługi dołączą zatem do przedsiębiorców, którzy już teraz stosują kasy rejestrujące bez względu na obroty, takich jak taksówkarze czy podmioty świadczące przewozy pasażerskie w komunikacji samochodowej.Proponowane zmiany służą ochronie konsumentów, którym brak dokumentu nabycia określonych usług utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia, dochodzenie swoich praw. Z drugiej strony chronią interesy uczciwych podatników w branżach narażonych na nieuczciwą konkurencję ze strony przedsiębiorców, którzy rozmyślnie zaniżają swoje obroty, tak aby nie stosować kasy rejestrującej. Chodzi o branże, w których wykonuje się usługi w przeważającej części na rzecz konsumentów, zwykle o dużej wartości. Brak kasy fiskalnej u przedsiębiorcy wykonującego takie usługi skutkuje z reguły tym, że nie deklaruje on swoich obrotów w pełnej wysokości, stawiając się tym samym w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do przedsiębiorców uczciwie płacących podatki.Zakłada się, że nowe rozporządzenie będzie obowiązywać przez 2 lata (2015-2016). Kwota limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego zostanie utrzymana na niezmienionym poziomie, tj. 20 tys. zł. Jednocześnie planuje się, aby przedsiębiorcy, którzy zaczynają działalność gospodarczą w wymienionych obszarach, mogli „wchodzić" w kasy stopniowo, to znaczy po 2-3 miesiącach od rozpoczęcia działalności. Takie rozwiązanie znacząco ułatwi prowadzenie działalności przedsiębiorcy w początkowym okresie prowadzenia biznesu i pozwoli się do tego obowiązku przygotować.Ministerstwo Finansów podkreśla, że budżet państwa, refundując istotną część kosztów zakupu kas fiskalnych w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie za pomocą kas (90 proc. ceny zakupu każdej z kas - bez podatku, nie więcej niż 700 zł), wspiera zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Korzyści są dwustronne: podatnik prowadzi działalność w ułatwiony sposób poprzez zautomatyzowanie obliczania obrotu i kwot podatku należnego, natomiast interesy konsumenta są zabezpieczane poprzez wydanie paragonu, ułatwiając mu dochodzenie swoich praw. Michał Kasprzak, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Katowicach  

Pierwsze emerytury dla członków OFE po podwyższeniu wieku emerytalnego

dodane 01.08.2014
Od czerwca 2014 r. przyznawane są pierwsze emerytury w powszechnym wieku emerytalnym przewidzianym dla mężczyzn z uwzględnieniem – w podstawie ich obliczenia – środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS, w tym środków przeniesionych z OFE.   Emerytury te przysługują ubezpieczonym, którzy są członkami OFE i osiągnęli podwyższony wiek emerytalny określony dla mężczyzn. W pierwszej kolejności emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym określonym dla mężczyzn mogą otrzymać kobiety i mężczyźni urodzeni w I kwartale 1949 r., którzy wiek emerytalny wynoszący 65 lat i 5 miesięcy, ukończą w okresie: czerwiec-sierpień 2014 r. Emerytura przysługuje, gdy kobieta lub mężczyzna po ukończeniu podwyższonego powszechnego wieku emerytalnego określonego dla mężczyzny: złoży po raz pierwszy wniosek o emeryturę zostanie jej/jemu przyznana z urzędu emerytura w związku z ukończeniem tego wieku. Emerytura zostanie obliczona poprzez podzielenie sumy środków zewidencjonowanych na koncie i subkoncie w ZUS, w tym kwoty środków przeniesionych z OFE, przez właściwą liczbę miesięcy średniego dalszego trwania życia. Emerytura zostanie również ustalona dla kobiet, które do dnia poprzedzającego osiągniecie podwyższonego wieku emerytalnego określonego dla mężczyzn miały ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej. Aby ustalić emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym określonym dla mężczyzn, ZUS z urzędu ponownie obliczy przysługującą im dotychczas emeryturę z FUS, uwzględniając w podstawie obliczenia emerytury środki zewidencjonowane na subkoncie w ZUS (w tym środki z OFE). Taka ponownie obliczona emerytura nie może być niższa, niż suma dotychczas pobieranych: emerytury z FUS i okresowej emerytury kapitałowej. Joanna Biniecka

Decyzja o wyborze OFE lub ZUS do jutra!

dodane 30.07.2014
Część składki emerytalnej do OFE czy w jednak w całości do ZUS? Jutro upływa termin na podjęcie decyzji w tej sprawie. Decyzja o wyborze OFE lub ZUS nie jest ostateczna, ale jej zmiany będą mogły być dokonywane wyłącznie w wyznaczonych ustawowo okresach, tzw. „okienek transferowych”. Pierwszy z takich okresów zakończy się właśnie 31 lipca 2014 r. Kolejny raz decyzję będzie można zmienić w okresie od kwietnia do lipca w 2016 r., a następnie co 4 lata. Aby pozostać w OFE należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odpowiednie oświadczenie, pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego – uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu. Podpisane oświadczenie można złożyć w dowolnej jednostce terenowej ZUS albo wysłać listem poleconym na adres dowolnej jednostki ZUS (w przypadku wysłania listem wskazane jest zachowanie potwierdzenia jego nadania, a w przypadku osobistego złożenia uzyskanie potwierdzenia na kopii oświadczenia). Jeżeli chcemy aby cała składka trafiała do ZUS nie musimy podejmować żadnych działań. Możliwość wyboru między OFE i subkontem w ZUS nie dotyczy osób, które osiągnęły wiek niższy o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W ich przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprzestaje odprowadzania do otwartego funduszu emerytalnego składek (które od tego momentu będą ewidencjonowane na subkoncie w ZUS) oraz informuje otwarty fundusz o obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu na fundusz emerytalny FUS. Przez 10 lat, co miesiąc, na subkonto w ZUS przekazywana będzie część środków zgromadzonych na rachunku członka OFE, tak że w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego na rachunku w OFE nie będzie żadnych środków. Jest to tzw. mechanizm „suwaka”. Pełna emerytura, tj. obliczona z konta, subkonta w ZUS oraz rachunku w OFE, będzie wypłacana przez ZUS. Decyzja o wyborze OFE lub ZUS nie jest ostateczna, ale jej zmiany będą mogły być dokonywane wyłącznie w wyznaczonych ustawowo okresach, tzw. „okienek transferowych”. Pierwszy z takich okresów zakończy się właśnie 31 lipca 2014 r. Kolejny raz decyzję będzie można zmienić w okresie od kwietnia do lipca w 2016 r., a następnie co 4 lata. W okienkach transferowych możemy zmieniać swoją poprzednią decyzję o przekazywaniu składek do OFE czy na subkonto lub odwrotnie. Obecnie składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% podstawy wymiaru (wynagrodzenia brutto), w tym 12,22% jest ewidencjonowane na indywidualnym koncie ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (w tzw. I filarze), 4,38% jest ewidencjonowane na jego subkoncie w ZUS a 2,92% przekazywane na rachunek do otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Nasza decyzja o pozostaniu w OFE dotyczy więc kwoty odpowiadającej 2,92% naszego wynagrodzenia brutto. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się to wielkość mało istotna, to jednak w przypadku osób zarabiających średnią krajową (3.878 zł) jest to 113,24 zł miesięcznie, czyli 1.358,88 zł rocznie. W kwestii wyboru między ZUS i OFE pojawia się wiele sprzecznych opinii decyzja ta nie jest łatwa. Roman Nowak, starszy analityk w Grupie Gumułka podkreśla , że podejmując ją należy wziąć pod uwagę zarówno obowiązujące dotychczas regulacje, jak i zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych oraz w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych, wprowadzone ostatnimi zmianami ustawowymi. Do najważniejszych z nich należy wprowadzenie omówionego wcześniej mechanizmu „suwaka”, który ma chronić przed tzw. ryzykiem złej daty, czyli skutkami załamania rynków finansowych w okresie bezpośrednio poprzedzającym moment przejścia na emeryturę, co przełożyłoby się na obniżenie kapitału emerytalnego, a w konsekwencji na niższe świadczenie emerytalne – mówi Roman Nowak, ekspert Grupy Gumułka (na zdjęciu). – Obniżony, do poziomu 1,75% kwoty z wpłacanych składek, został maksymalny poziom opłaty, jaką mogą pobierać otwarte fundusze emerytalne. Zmianie uległy także zasady lokowania aktywów funduszy emerytalnych - od 3 lutego 2014 r. OFE muszą inwestować w akcje nie mniej niż 75% swoich aktywów, przy czym w 2015 r. limit ten zostanie zmniejszony do 55%, w 2016 r. do 35%, w 2017 r. do 15%, a później zostanie zniesiony. Jednocześnie OFE nie mogą inwestować w skarbowe instrumenty dłużne oraz w instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Ponieważ wcześniej OFE mogły lokować w akcje nie więcej niż 40% swoich aktywów wydawać by się mogło, że nastąpił istotny wzrost ryzyka związanego z ich działalnością inwestycyjną. Należy jednak pamiętać, że 3 lutego 2014 r. OFE umorzyły 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka funduszu, a wartość umorzonych jednostek rozrachunkowych została zapisana przez ZUS na subkontach ubezpieczonych. Biorąc pod uwagę skutki tej operacji należy stwierdzić, że dotychczasowa struktura portfela (rozumianego jako część środków przypisanych do tzw. II filara) nie uległa zasadniczym zmianom – analizuje ekspert Grupy Gumułka. Składki zewidencjonowane na subkoncie w ZUS i zgromadzone w OFE podlegają identycznym zasadom w zakresie dziedziczenia czy też podziału, w przypadku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej. Różnica pomiędzy środkami zewidencjonowanymi na subkoncie a zgromadzonymi na rachunku w OFE wynika z faktu, iż wartość środków zapisanych na subkoncie w ZUS jest gwarantowana przez państwo i ich wartość nie może ulec zmniejszeniu. Środki zgromadzone na rachunku w OFE nie korzystają ani z gwarancji państwa, ani też powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające funduszami nie gwarantują zachowania ich wartości. Tym samym wartość środków zgromadzonych w OFE może ulec zmniejszeniu w wyniku niekorzystnych zmian na rynkach finansowych.   Z drugiej strony w okresach dobrej koniunktury stopy zwrotu na rynkach kapitałowych znacznie przewyższają wzrost nominalnego PKB, co w długim okresie stwarza szansę na osiąganie przez OFE wyników lepszych niż poziom waloryzacji środków zgromadzonych na subkoncie. Waloryzacja polega bowiem na pomnożeniu kwoty składek, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na subkoncie, przez wskaźnik waloryzacji, który jest równy średniorocznej dynamice nominalnego PKB za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji (w wyniku przeprowadzonej waloryzacji stan subkonta nie może ulec obniżeniu). Należy także zwrócić uwagę na to, że pieniądze przekazywane do OFE fizycznie trafiają na nasz rachunek i mają pokrycie w zgromadzonych aktywach funduszu, natomiast te zapisywane na naszym subkoncie w ZUS mają postać zapisów czysto księgowych, bowiem realne pieniądze wypłacane są obecnym emerytom.   – W tym kontekście wybór między OFE i subkontem w ZUS sprowadza się do oceny wiarygodności państwa jako gwaranta naszych przyszłych emerytur. Oceny takiej musi dokonać każdy osobiście, jeżeli chce podjąć odpowiedzialną decyzję o swojej przyszłości finansowej – uważa Roman Nowak. Zdaniem eksperta Grupy Gumułka, równie ważnym czynnikiem, jaki powinniśmy wziąć pod uwagę dokonując wyboru, jest dotychczasowa skuteczność OFE w pomnażaniu powierzonych im środków. – Oczywiście chodzi nie tyle o stwierdzenie, czy mamy więcej środków na rachunku niż wpłaciliśmy składek, ale o porównanie uzyskiwanych stóp zwrotu ze wskaźnikami waloryzacji stosowanymi przez ZUS – mówi Roman Nowak. Ekspert zwraca uwagę, że pojawiło się szereg poważnych analiz dotyczących tej kwestii, ale zarówno ich wyniki, jak i wysuwane na ich podstawie wnioski nie są jednoznaczne. – O ile w przypadku średniorocznej geometrycznej stopy zwrotu brutto (tj. przed uwzględnieniem opłat pobieranych przez OFE) rozbieżności nie są duże, bowiem mieszczą się w przedziale między 8,80% (szacunki Ministerstwa Finansów), a 8,92% (szacunki Komitetu Obywatelskiego ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego - KOBE), to po uwzględnieniu opłat rozbieżności są już znaczne, bowiem mieszczą się w przedziale 6,60% (MF) i 8,13% (KOBE). Zestawiając to ze średniorocznym wskaźnikiem waloryzacji środków zgromadzonych w I filarze wynoszącym 6,80% ocena uzależniona jest od tego, na wyliczeniach której instytucji się oprzemy. Co więcej, zasady waloryzacji środków zgromadzonych w I filarze są inne, niż zasady waloryzacji na subkoncie, a przecież to właśnie ze wskaźnikiem waloryzacji na subkoncie powinniśmy porównywać wyniki OFE. Eksperci Ministerstwa Finansów wyliczyli, że porównywalny średnioroczny wskaźnik waloryzacji na subkoncie wynosi 8,50%, jednak zastosowana prze nich metodologia spotkała się z krytyką zwolenników OFE – analizuje ekspert Grupy Gumułka. Ponieważ na podstawie dostępnych analiz dotyczących historycznych wyników nie można jednoznacznie stwierdzić, czy wyniki OFE były lepsze czy gorsze od wskaźnika waloryzacji na subkoncie, specjaliści finansowi w Grupie Gumułka przeprowadzili prostą symulację. Przyjęli w tym celu określony zbiór założeń dotyczący przyszłych zdarzeń, opierając się na danych historycznych i obowiązujących regulacjach.   – Naszym celem było ustalenie ile środków zgromadzi osoba mająca dziś 25 lat i zarabiająca średnią krajową (przyjęliśmy stały poziom wynagrodzenia brutto w całym analizowanym okresie), do czasu, kiedy zgodnie z przepisami ZUS zaprzestanie przekazywać jej składki do funduszu emerytalnego i porównać tę kwotę ze środkami przekazywanymi na subkonto i podlegającymi waloryzacji – mówi Roman Nowak. – Okres składkowy w tym przypadku wynosi 32 lata. Od składek przekazywanych do OFE pobierana jest prowizja w wysokości 1,75%, a średnioroczną geometryczną stopę zwrotu brutto funduszu przyjęliśmy na poziomie 8,76% oszacowanym przez ekspertów UKNF. Wskaźnik waloryzacji dla środków zapisywanych na subkoncie przyjęliśmy na poziomie średniej arytmetycznej wskaźników waloryzacji dla lat 2005-2013 w wysokości 6,97%. Przyjęcie właśnie takiego okresu dla wyliczenia średniej arytmetycznej, ze względu na sposób obliczania wskaźnika waloryzacji, pozwala uwzględnić tempo wzrostu nominalnego PKB w latach 2000 - 2013, a tym samych zachować zgodność czasową z okresem przyjętym do wyznaczenia stopy zwrotu funduszy. Jak się okazuje, przy takich założeniach wartość środków zgromadzonych w OFE wyniesie 216,9 tys. zł, podczas gdy wartość środków zapisanych na subkoncie i waloryzowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami wyniesie 147,4 tys. zł. Oczywiście przedstawione wartości uzyskane zostały w oparciu o określony zbiór założeń i nie ma żadnej gwarancji, że rzeczywiste wartości będą z nimi zgodne – zaznacza.   Podsumowując, wybór między OFE a subkontem w ZUS jest bardzo trudny i nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaka decyzja będzie słuszna. Zależy to od wielu czynników, jak choćby wiek ubezpieczonego, poziom jego awersji do ryzyka, zaufanie jakie pokłada w państwie jako gwarancie jego przyszłej emerytury. Jedno wydaje się natomiast pewne – choć otwarte fundusze emerytalne stwarzają szanse na zgromadzenie wyższego kapitału niż zwaloryzowana kwota składek zapisanych na subkoncie w ZUS, to różnica nie zapewni nam możliwości spędzenia wieku emerytalnego w egzotycznym miejscu.

Zmiana umowy o imprezę turystyczną

dodane 18.07.2014
12 listopada ubiegłego roku zakupiłam w biurze podróży wczasy w terminie od 17 sierpnia do 12 września 2014 roku. 13 lutego 2014 otrzymałam od biura informację odnośnie erraty w katalogu,  która to errata zmienia warunki pobytu na podstawie zakupionej oferty. Mało tego, mail, który informował o zmianach z biura podróży mówił o dwóch zmianach, natomiast zmian było więcej i są znaczące a nie, jak określiło biuro, kosmetyczne. W odpowiedzi na maila z biura odpowiedziałam, że proszę o gratyfikację dlatego, że warunki mojego wyjazdu pogorszyły się. Z opcji ultra all inclusive zrobiło się all inclusive, brak kortu tenisowego oraz bezpłatnego aerobiku. Teraz biuro chce mi zwrócić zaliczkę i rozwiązać umowę, jeżeli nie zgodzę się na erratę. Ale ceny w miesiącu listopadzie były znacznie niższe jak teraz. Proszę o wskazanie mi, czy powinnam stać na swoim stanowisku, czy mam szanse na jakąś bonifikatę, czy powinnam podpisać erratę i zgodzić się na warunki biura?   W przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. Poz. 196): Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z klientem (np.:  hotel,  termin, program), powinien niezwłocznie go o tym powiadomić.   W takiej sytuacji klient powinien niezwłocznie poinformować organizatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. Jeżeli klient odstępuje od umowy, lub jeżeli organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo, według swojego wyboru albo uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie lub żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.   Klient może również dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy. Jednakże dochodzenie odszkodowania jest wyłączone, gdy odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie a organizator powiadomił o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie, oraz siły wyższej. Adrianna Peć, miejski rzecznik konsumenta

Gdzie składki na emeryturę? Decyzja do 31 lipca!

dodane 17.07.2014
Rozmowa z Zofią Baran, kierownikiem wydziału obsługi klientów i korespondencji w Inspektoracie Sosnowieckiego Oddziału ZUS w Dąbrowie Górniczej Jeszcze tylko do 31 lipca 2014 r. członkowie OFE mogą zdecydować, gdzie będzie kierowana część ich składek emerytalnych, począwszy od tej za lipiec 2014 r. Przypomnijmy zasady dotyczące tego tematu. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% podstawy wymiaru tej składki, z czego od 1 lutego 2014 r.: 2,92 % podstawy wymiaru jest odprowadzane przez ZUS do OFE, który wybrał ubezpieczony, 4,38 % podstawy wymiaru jest zapisywane przez ZUS na subkoncie. Jeśli składki nie będą przekazywane do OFE, to 7,3 % będzie zapisywane na subkoncie. Co to oznacza w praktyce? Ubezpieczeni, którzy chcą aby składki emerytalne były w całości przekazywane do ZUS, to nie muszą składać żadnych oświadczeń. Natomiast te osoby, które życzą sobie, aby składka w wysokości 2,92 % była odprowadzana do OFE, powinni dostarczyć do ZUS odpowiedni dokument: „Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych”. Gdzie można otrzymać te dokumenty? Oświadczenie i obie informacje wymienione w tytule tego oświadczenia udostępniane są: w placówkach ZUS oraz na pue.zus.pl i www.zus.pl/reformaOFE, na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz komisji Nadzoru Finansowego. Czy podjętą decyzję będzie można zmienić? Tak. Począwszy od 2016 r. , co cztery lata otwierane będzie „okienko transferowe” od 1 kwietnia do 31 lipca. Jeśli składka danej osoby jest odprowadzana do OFE lub ZUS zapisuje ją na subkoncie, będzie można w tym okresie złożyć do ZUS oświadczenie o przekazywaniu bieżących składek do OFE lub w całości na subkonto w ZUS. W związku z tym tematem pojawiło się pojęcie „suwak bezpieczeństwa”. Wyjaśnijmy co to jest. Jest to mechanizm stopniowego przekazywania składek z OFE do ZUS na 10 lat przed osiągnięciem przez osobę ubezpieczoną wieku emerytalnego. Środki te będą zapisywane na subkoncie. Mechanizm ten wprowadzono, aby zabezpieczyć składki zgromadzone w OFE przed ewentualnymi niekorzystnymi wahaniami na rynku kapitałowym w okresie przed emeryturą. W tym okresie ZUS wstrzymuje przekazywanie bieżących składek do OFE i zapisuje je na subkoncie. OFE umorzyły 51,5 % jednostek rozrachunkowych zapisanych na dzień 31 stycznia 2014 r. na rachunku każdego członka OFE i przekazały do ZUS aktywa o wartości odpowiadającej tym jednostkom. ZUS ma obowiązek zapisania na subkoncie wartości środków odpowiadających wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych do 31 marca 2015 r. Szczegółowe informacje o liczbie umorzonych jednostek rozrachunkowych, ich wartości oraz okresach, za które umorzono jednostki – OFE prześle do ZUS do 31 października 2014 r. Wiele osób zastanawia się, czy środki zapisane na subkoncie w ZUS będą podlegały podziałowi w razie rozwodu lub dziedziczeniu w razie śmierci ubezpieczonego? Otóż tak. Środki przeniesione z OFE do ZUS podlegają podziałowi lub dziedziczeniu na dotychczasowych zasadach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zus.pl.Dodatkowo wprowadzony został w okresie pierwszych trzech lat po przejściu na emeryturę mechanizm wypłaty gwarantowanej, który umożliwia dziedziczenie po emerycie środków zgromadzonych przez niego na subkoncie. Od czego będzie zależeć wysokość emerytury wypłacanej z ZUS-u? Wysokość przyszłej emerytury z ZUS-u będzie zależeć od środków zgromadzonych na koncie i subkoncie oraz kapitału początkowego, a także wskaźnika waloryzacji. Rozmawiała: Joanna Biniecka

Zniżki dla dużych rodzin w PKP Intercity

dodane 17.07.2014
Jeżeli jesteś rodzicem co najmniej trójki dzici, na wakacje pojedziesz taniej. Od 15 lipca br. klienci PKP Intercity mogą korzystać z „Karty Dużej Rodziny”. W ramach programu przewoźnik zaoferuje rodzinom wielodzietnym przejazdy z 25% upustem. Do akcji włączył się także WARS.   Od 15 lipca PKP Intercity i WARS będą oferować posiadaczom „Karty Dużej Rodziny” atrakcyjne rabaty. Każdy członek rodziny, przy jednoczesnym przejeździe co najmniej 3 uprawnionych osób, otrzyma 25 % upust. Zniżka obowiązuje podczas podróży pociągami PKP Intercity w komunikacji krajowej (TLK i EIC), w dowolnej klasie. Oferta łączy się z ulgami ustawowymi, a więc np. bilet dla ucznia czy studenta będzie jeszcze tańszy.   – Rodzina to ważna grupa klientów PKP Intercity. Chcemy być dla niej przyjaznym przewoźnikiem, zapewniając udogodnienia takie jak przewijaki dla maluchów w toaletach, specjalne wagony z mobilnym placem zabaw czy możliwość bezpłatnego podgrzania posiłku dla dziecka. Od połowy lipca, poza Biletem Rodzinnym, nasi pasażerowie będą mogli skorzystać z 25% ulgi dla użytkowników „Karty Dużej Rodziny” – mówi Zuzanna Szopowska, rzecznik prasowy PKP Intercity.   Podróżni z „Kartą Dużej Rodziny” mogą liczyć także na 20% zniżkę na menu dla dzieci oraz 10% rabat na ofertę ogólną dostępną w wagonach gastronomicznych obsługiwanych przez WARS. Dodatkowo do każdego zestawu dla najmłodszych mały podróżnik otrzyma wagonik - zabawkę.   Oferta jest dostępna w kasach, internetowym systemie sprzedaży oraz biletomatach.   (s)

Kiedy nie jest możliwa reklamacja

dodane 10.07.2014
  Ostatnio zakupiłam smartphone omega merkury 5 na raty, który od czterech miesięcy użytkuje syn. Niestety, telefon upadł mu i potrzaskał się wyświetlacz. W sklepie powiedzieli mi, że to jest uszkodzenie mechaniczne i tego nie da się zareklamować. Postanowiłam więc, że zadzwonię do producenta, spytam o wymianę wyświetlacza i dowiem się, ile to będzie kosztować. Pan z serwisu poinformował mnie, że nie mają jeszcze do tego smartphona części i żeby pytać w przyszłości o tę część. Jest to jeden z nowszych modeli. Co mogę zrobić w tej sprawie, czy mogę zwrócić się do producenta, czy do sklepu o zwrot gotówki lub wymianę, na co mogę się powołać? Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta w przypadku, gdyby w towarze została stwierdzona niezgodność towaru z umową, np.: ma wadę, nie ma określonej funkcji, działa nieprawidłowo lub sprzedawca dostarczył nam inny produkt niż zamówiony. Za niezgodność towaru z umową odpowiada sprzedawca przez 2 lata od daty wydania towaru. Kupujący ma zatem prawo w ciągu dwóch lat od zakupu (odebrania towaru) złożyć reklamację u sprzedawcy. Kupujący może w pierwszej kolejności żądać usunięcia niezgodności przez nieodpłatną naprawę albo wymianę, a dopiero gdyby były one niemożliwe lub nadmiernie kosztowne, może zażądać obniżenia ceny towaru. A jeśli niezgodność ma charakter istotny, może od umowy odstąpić, czyli jak potocznie nazywają to konsumenci, zażądać zwrotu „gotówki” – ceny. Gdy naprawa ani wymiana są niemożliwe, możemy poprosić o obniżenie ceny towaru lub jej zwrot.   Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży w trzech przypadkach: 1) jeśli naprawa ani wymiana towaru nie jest możliwa lub zbyt droga;   2) jeśli sprzedawca nie zdołał naprawić albo wymienić towaru w odpowiednim czasie;   3) jeśli naprawa lub wymiana towaru narażałaby kupującego na znaczne niedogodności.   Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży jest możliwe jedynie wtedy, gdy niezgodność towaru jest istotna. W przypadku, gdyby miała ona charakter nieistotny - drobiazgowy, w grę może wchodzić jedynie obniżenie ceny proporcjonalnie do pomniejszonej wartości towar. Natomiast w przedstawionej sprawie nie mamy do czynienia z niezgodnością towaru z umową, gdyż doszło do uszkodzenia towaru przez użytkownika telefonu.   Zgodnie z art. 548 kodeksu cywilnego: § 1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. § 2. Jeżeli strony zastrzegły inną chwilę przejścia korzyści i ciężarów, poczytuje się w razie wątpliwości, że niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z tą samą chwilą.   Z kolei ewentualna odpowiedzialność producenta/importera uzależniona jest od tego, czy w ogóle na towar udzielił gwarancji i jeśli tak - od warunków gwarancji. W tym celu wskazane jest zapoznanie się z kartą gwarancyjną. Z reguły jednak warunki gwarancji wyłączają odpowiedzialność gwaranta za uszkodzenia towaru spowodowane przez użytkownika. Nie ma również przepisów, które nakładałyby na producenta obowiązek wytwarzania przez określony czas części zamiennych do telefonów.   Adrianna Peć, miejski rzecznik konsumentów w Sosnowcu

Projekt „FIO – Śląskie Lokalnie”

dodane 10.07.2014
[Region, Dąbrowa Górnicza] Ważna informacja dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa śląskiego. W połowie lipca rozpocznie się nabór wniosków w ramach Projektu „FIO – Śląskie Lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Można będzie starać się o dofinansowanie w kwocie 5 tys. złotych na projekty z zakresu pożytku publicznego.   Dotacje mogą otrzymać grupy nieformalne (nie mniej niż 3 osoby) oraz młode organizacje pozarządowe (zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, dysponujące budżetem rocznym nieprzekraczającym 25 tys. zł). Organizacje i grupy nieformalne będą mogły otrzymać dotację na działania z zakresu wszystkich sfer pożytku publicznego. Młode organizacje ponadto będą mogły otrzymać wsparcie na własny rozwój (sprzęt, oprogramowanie itp.).   Nabór wniosków rozpocznie się około połowy lipca i potrwa 21 dni. Wnioski będzie można składać przez generator wniosków dostępny na stronie internetowej projektu www.slaskielokalnie.pl Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronach internetowych www.cris.org.pl i www.ngo.pl a także w Centrum Inicjatyw Lokalnych, które jest jednym z Biur Partnerskich projektu „FIO – Śląskie Lokalnie”: ul. Senatorska 14, tel. 32 670 20 14, e-mail: cil@slaskielokalnie.pl.   Operatorami Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w województwie śląskim są Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny Ramża. O szczegółach dotyczących możliwości pozyskiwania grantów będzie się można dowiedzieć także podczas spotkań animacyjnych, organizowanych przez Centrum Inicjatyw Lokalnych. Na terenie Zagłębia takie spotkanie odbędzie się w środę 16 lipca o godz. 15:00 w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej (Al. Tadeusza Kościuszki 25), gdzie ma siedzibę Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości.   (s)
Wróć

Alert

 

Jesteś świadkiem ważnego wydarzenia?
Urzędnicza bezmyślność dobrowadza Cię do szału?
Wiesz o czymś, co może zainteresować media?

 

Napisz do "Wiadomości Zagłębia": redakcja@wiadomoscizaglebia.pl

KONKURSY

 

 

PRACA

 

 

 

 

Adres redakcji:

"Wiadomości Zagłębia"
ul. Kilińskiego 43

41-200 Sosnowiec

e-mail: redakcja@wiadomoscizaglebia.pl